TANKESMEDJAN MOVIUM ARBETAR MED STADSUTVECKLINGSFRÅGOR VID SLU

 
Movium anser att utemiljön är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.
 
I utvecklingen av våra städer måste man utgå från livet i staden, det vill säga ta avstamp i stadsrum för människor. Planeringen måste se till helheten, och utgå från en miljö där allt levande – såväl människor som natur – kan leva i samklang. Stad och land samverkar, påverkar och påverkas av varandra.
 
Movium utvecklar idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. Vi vill vara med och påverka samhällsutvecklingen genom att driva forskningsprojekt, arrangera kurser, ge ut publikationer och delta i den offentliga debatten.


Movium som mötesplats

Movium är mötesplatsen för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. I Movium Partnerskaps nätverk träffas de som planerar, projekterar, anlägger, förvaltar och forskar om stadens utemiljö för att diskutera erfarenheter, omvärldsanalys och behov av att utveckla eller sammanställa kunskap.


Movium som kunskapsutvecklare

De behov som Movium Partnerskaps nätverk identifierar genererar samfinansierade forskningsprojekt. Genom att många bidrar har vi möjlighet att tillsammans driva projekt som parterna var för sig inte har möjlighet till.


Movium som kommunikatör

Movium kommunicerar kunskapen om stadens utemiljö på följande sätt:
Movium Utbildning arrangerar seminarier, konferenser och studiebesök.
Movium Rådgivning erbjuder expertråd från forskare och konsulter med specialistkompetens inom sitt område.
Movium Fakta är faktabladserien som går på djupet i den senaste forskningen och praktiska erfarenheterna.
Movium Plantarum är växtdatabasen som hjälper dig att hitta rätt växt efter rådande förutsättningar.
Tidskriften STAD skriver journalistiskt, debatterande och reflekterande om urbana landskap.


Movium som opinionsbildare

Vi använder våra kontakter med media, riksdag, departement, statliga verk och olika intresseorganisationer för att lyfta frågorna om stadens utemiljös relevans för en hållbar framtid.
 
Vi skriver regelbundet krönikor och ledare där våra frågor lyfts fram, både på vår hemsida och i Tidskriften STAD.
 
Movium utvecklar och kommunicerar kunskap om stadens utemiljö för att på så vis bidra till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.
 
 
Välkommen till oss!

Caroline Dahl
Verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium

KONTAKT

 
Movium, SLU
Box 54
230 53 Alnarp
 
movium@slu.se
040-41 50 00
 
Faktureringsadress
SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala
 
Det är viktigt att ange korrekt fakturareferens!
 
 
Organisationsnr
202100-2817
 
VATnr
SE202100281701

MOVIUMS LEDNINGSRÅD

 
Tankesmedjan Moviums ledningsråd består av ledamöter som på olika sätt arbetar med frågor om hållbar stadsutveckling. Ledningsrådets främsta uppgift är att vägleda inriktningen på Moviums verksamhet på ett långsiktigt och strategiskt sätt.
 
Carl Arnö (ordf)
Stadsbyggnadsdirektör, Västerås stad
 
Lars Johansson
Prefekt, Institutionen för stad och land, SLU
 
Pernilla Johansson
Stadsträdgårdsmästare, Region Gotland
 
Elisabet Jonsson
Uppsala stad
 
Ola Melin
Länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne
 
Tim Schnoor
Ekolog, Ekologigruppen
 
Karl Lövrie
Prodekan, LTV–fakulteten, SLU
 
Caroline Stigsdotter
Expert/projektledare översiktlig planering, Boverket