Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Miljöanalys

Program bebyggd miljö

Vid sidan av utbildning och forskning har SLU, som enda svenska universitet, regeringsuppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys genom att samla kunskap om ekosystemen och vår användning av dem, och på så sätt stödja samhället med miljödata, expertkompetens och vetenskapligt grundade råd. Detta görs inom ramen för tolv olika miljöanalysprogram. Program bebyggd miljö koordineras av SLU Tankesmedjan Movium.

Programmets mål

Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och tätortsnära miljö.

  • Leverera underlag för hållbar utveckling i samhällets beslutsprocesser 
  • Öka dialog och samverkan internt och externt 
  • Utveckla morgondagens miljöanalys 
  • Öka tillgänglighet till kvalitetsmärkta resultat och data 

Samverkan

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet och samarbetar med Boverket, RUS, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket.

Extern samverkan sker genom programmets referensgrupp för att diskutera miljöanalys, samverka, bedöma ansökningar och följa de projekt som fått utvecklingsmedel.

Inriktning

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samlar in och delar kunskap om det urbana landskapet med fokus på utomhusmiljön i våra tätorter och dess närmaste omgivningar samt sambandet dem emellan.  Inom programmet drivs bland annat med projekt som inriktar sig på barns utemiljöer, stadsträd och förtätning.

Utvecklingsmedel

Programmet utlyser årligen interna utvecklingsmedel för miljöanalys.

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Harald Klein, koordinator
harald.klein@slu.se, 0706-25 80 17