Tankesmedjan
Movium

Rådgivare

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Senast ändrad: torsdag 28 september 2023

Anders Kristoffersson

Anders Kristoffersson

SLU Alnarp. Civilingenjör, Väg och vatten, samt doktor med fokus på lednings- och förändringsfrågor i byggbranschen

Ämnesområde: Ekonomi, förvaltning och organisation


Området ekonomi och organisation är brett och spännande. Ingen kan vara ämnesexpert inom alla intressanta uppgifter som området spänner över – från frågan om vad det kan kosta att sköta en viss typ... Läs mer

Området ekonomi och organisation är brett och spännande. Ingen kan vara ämnesexpert inom alla intressanta uppgifter som området spänner över – från frågan om vad det kan kosta att sköta en viss typ av buskage eller gräsmatta till hur man bör organisera skötsel och anläggning av utemiljö inom en kommun eller ett företag.

Jag ser det som en utmaning att med mina erfarenheter från olika verksamheter och kunskaper om helheten försöka ta mig an och lotsa er i dessa frågor. Jag har ett speciellt intresse för samverkansfrågor – både inom och mellan olika verksamheter, utvecklingsarbete i olika former och projektledning. De senaste åtta åren har jag haft min arbetsplats på institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik på SLU i Alnarp. Vi är numera en hel grupp med lärare, forskare och forskarstuderande inom området landskapsmanagement, som innefattar bl.a. detta frågeområde, men med en tyngdpunkt mot förvaltning. Min bakgrund innefattar en civilingenjörsutbildning på Väg och vatten i Lund, doktorsexamen på samma högskola med fokus på lednings- och förändringsfrågor i byggbranschen, arbete som både konsult och entreprenör och naturligtvis mycket erfarenhet av utbildning och forskning.

Anders Rasmusson

Anders Rasmusson

Koordinator Movium Rådgivning


Landskapsarkitekt LAR/MSA

Anders Westin

Anders Westin

SLU Alnarp. Landskapsarkitekt

Ämnesområde: CAD och 3D-modellering


Landskapsarkitekt, universitetsadjunkt och Agronomie licentiat inom ämnet Landskapsarkitektur. Kompetensen omfattar CAD och digital 3D modellering. Har skrivit en nybörjarbok i CAD som heter "CAD Ö... Läs mer

Landskapsarkitekt, universitetsadjunkt och Agronomie licentiat inom ämnet Landskapsarkitektur. Kompetensen omfattar CAD och digital 3D modellering. Har skrivit en nybörjarbok i CAD som heter "CAD Övningsbok". Om man är intresserad av den kan man vända sig till mig. Undervisar inom landskapsarkitektutbildningen med särskilt intresse för design och visualisering med hjälp av digitala verktyg. Är CAD-ansvarig inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörutbildningen och är delansvarig för utvecklingen av institutionens digitala ritsalar. Arbetar forskningsmässigt med digitala verktyg och visualisering i en grupp på institutionen som kallar sig VisA (Visualisering Alnarp). Har gjort en Licentiatavhandling 2002: Digitala verktyg för design i landskapsarkitektutbildningen – ett perspektiv med stöd i humanvetenskaplig handlingsteori. Har huvudsakligen arbetat med följande program: AutoCAD, Autodesk VIZ och SketchUp.

Björn Vollbrecht

Björn Vollbrecht

Arbor Scandia. Trädgårdsingenjör, plantskolist och arborist.

Ämnesområde: Träd, praktisk trädvård, växtval samt skadevärdering av träd


Mitt rådgivningsområde inkluderar träd- och växtval för olika ändamål, trädens miljö under marken, plantering och etablering, skydd för träd i olika situationer, beskärning av unga och äldre träd,... Läs mer

Mitt rådgivningsområde inkluderar träd- och växtval för olika ändamål, trädens miljö under marken, plantering och etablering, skydd för träd i olika situationer, beskärning av unga och äldre träd, tidpunkt för beskärningsinsatser, träddiagnostik på distans, värdering av träd, förnyelse av träd i alléer, gator och parker med mera

Jag är utbildad Trädgårdsingenjör med inriktning mot produktion av plantskoleväxter, SLU, Alnarp samt gymnasielärarexamen med inriktning Naturbruk, Uppsala Universitet. Min bakgrund omfattar produktion av vedartade växter i mer än 20 år, med tonvikt på förökning av lignoser och då framför allt träd. Jag har erfarenhet från tjänster som förman till driftsledare i Svenska, Danska och Norska företag. Jag har arbetat med forskning i såväl Norge som Sverige samt undervisat på trädgårdsskola i Norge i ämnet plantskoleodling under drygt 2 år. Jag har haft en tjänst vid Lunds Botaniska trädgård som avdelningsledare, med ansvar för växtsystematiska kvarteren samt buskar och träd, som nu är avslutad. Min nuvarande tjänst har jag i egen verksamhet i Arbor Scandia som rådgivande arborist. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid växtmaterialets genetiska och morfologiska egenskaper som ger sig uttryck i härdighet och användbarhet för tänkt ståndort samt att växtmaterialet i alla avseenden motsvarar gängse kvalitetsnormer, vidare att alla insatser inom trädvården utförs på ett biologiskt korrekt sett.

Henrik Sjöman

Henrik Sjöman

SLU Alnarp. Landskapsingenjör

Ämnesområde: Växtval, etablering och plantkvalitet


Jobbar på Institutionen för landskapsplanering, Alnarp sedan 2003 som lärare och forskningsassistent. Inriktningen i undervisningen och forskningen är växtmateriallära och vegetationsbyggnad. Har ä... Läs mer

Jobbar på Institutionen för landskapsplanering, Alnarp sedan 2003 som lärare och forskningsassistent. Inriktningen i undervisningen och forskningen är växtmateriallära och vegetationsbyggnad. Har även en tjänst på Göteborgs botaniska trädgård sedan 2015 som vetenskaplig intendent.

Jag har jobbat med växter sedan jag var nio år då jag till en början jobbade i traktens plantskola med ogräsrensning och vattning för att på lördagarna stå på torget i Arboga och sälja våra egenodlade sommarblommor. Har innan tiden på Alnarp jobbat med försäljning, projektering och anläggning, men alltid med fokus på växter. Efter landskapsingenjörsutbildningen på Alnarp blev jag involverad dels i växtundervisningen, främst för landskapsarkitekter och -ingenjörer, och dels i flera pågående forskningsprojekt med inriktning växt- och vegetationsutveckling. Jag har under flera år varit praktiskt ansvarig för några av de försök som pågår i landskapslaboratoriet i Alnarp.

Mycket av den kunskapsutvecklingen för växtmaterialgruppen på Alnarp sker bland annat i fält, där vi kan studera några av våra trädgårdsväxter i deras naturliga sammanhang. Därför har ett flertal fältexpeditioner genomförts under åren till Nordamerika, Kina, Georgien samt Öst- och Sydosteuropa för att där utveckla en kunskap och erfarenhet om växters utveckling under olika ståndortsförhållanden. Denna kunskap är till stor betydelse för att sedan kunna bygga vackra, funktionella och långsiktigt hållbara grönmiljöer. Min specialinriktning de senaste åren har varit främst vedartat växtmaterial och utveckling av perennaflor i naturlika planteringar.

Ingrid Åkesson

Ingrid Åkesson

Hortonom och växtskyddsexpert, f.d. Jordbruksverket

Ämnesområde: Sjukdomar på träd, buskar och perenner


Som rådgivare i Movium Rådgivning svarar jag på frågor om sjukdomar på träd, buskar och perenner. Jag var tidigare handläggare på Jordbruksverket och växtinspektionen, där jag arbetade med EU-gemen... Läs mer

Som rådgivare i Movium Rådgivning svarar jag på frågor om sjukdomar på träd, buskar och perenner. Jag var tidigare handläggare på Jordbruksverket och växtinspektionen, där jag arbetade med EU-gemensamma regler för att hindra introduktion av nya farliga skadegörare. Har tidigare arbetat många år vid SLU med diagnos och information om skadegörare på trädgårdsväxter. Jag har arbetat som växtskyddsexpert i Movium Rådgivning sedan starten 1988. Då fokuserade man på några Alnarpsexperter med ansvar för sina respektive ämnesområden. Vi lanserades då bland annat med ”gör som kungens trädgårdsmästare, gå med i Movium Rådgivning”.

Under 1993–1999 hade jag min arbetsplats på Movium, då jag var samordnare för rådgivningen. Vi gjorde då den första databasen över frågor och svar från de första tio åren, en viktig dokumentation av problemställningar inom den gröna sektorn med ”bästa möjliga svar” just då. Vi såg också möjligheten att förbättra rådgivningen genom att lägga ut frågor och svar på Internet men det var inte genomförbart då. Därför är det med stor glädje jag nu ser att rådgivningen blir bättre dokumenterad och Internet-baserad samt att det erbjuds flera experter inom en rad olika områden. Movium Utbildning och kursen "Sjuka träd och buskar" har varit en annan långkörare och ett viktigt komplement i arbetet med att sprida växtskyddskunskap. Med hortonomutbildning med växtskydd som specialinriktning i bagaget blev jag försöksledare och statskonsulent vid SLU. Rådgivning, utbildning och forskningsinformation i gränslandet mellan forskning och praktisk trädgårdsodling blev mitt arbetsfält. Under drygt två decennier arbetade jag med diagnoser, utredningar, försök, rådgivning och fortbildning i växtskyddsfrågor. Den samlade kunskapen och erfarenheten från denna tid låg till grund för boken "Växtskydd i trädgård" (1998), som jag skrev tillsammans med Maj-Lis Pettersson.

Fytosanitära frågor, dvs sådana växtskadegörare som är reglerade i lagstiftningen, är mitt arbetsfält. Målet är att förhindra spridning av växtskadegörare via internationell handel. För detta krävs internationella regler såväl som svenska. De senare är med få undantag identiska med EU:s regler. Det internationella arbetet innebär för min del att jag representerar Sverige i Bryssel, bland annat i en arbetsgrupp under EU-kommissionen, där förslag till ändring av våra nuvarande regler tas fram. Flera farliga skadegörare på träd diskuteras just nu. Sådana sprids inte bara med växter utan också med dåligt virke. Därför är frågor om träemballage i internationell handel just nu en väsentlig del av min vardag.

Jan-Olof Gullberg

Jan-Olof Gullberg

Landskap & Management AB. Landskapsingenjör

Ämnesområde: Lekplatssäkerhet samt anläggning och skötsel


Sedan min landskapsingenjörsexamen 1996 har jag arbetet som konsult, bland annat med projektering, underlag för upphandling av skötsel, projektledning, kontroll och besiktning. Besiktning av lekpla... Läs mer

Sedan min landskapsingenjörsexamen 1996 har jag arbetet som konsult, bland annat med projektering, underlag för upphandling av skötsel, projektledning, kontroll och besiktning. Besiktning av lekplatser har jag arbetet med under åren 1989-2015, men från 2016 ställer jag besiktningsväskan på hyllan för att fortsätta arbeta med säkerhetsfrågor på kontoret såsom granskning och utlåtande rörande drift- och underhållsplaner och intyg för islagsytors stötdämpande förmåga samt andra säkerhetsfrågor beträffande lekplatser. Utöver säkerhetsfrågor rörande lekplatser, kan jag även svara på frågor i anknytning till skötselentreprenader t.ex. förfrågningsunderlag, kontroll och projektledning.

Johan Moritz

Johan Moritz

Malmö stad

Ämnesområde: Offentlig ljussättning


Jag kommer från underhållningsbranschen och har arbetat med film, teve, teater och event, innan arkitekturbelysning och ljusdesign i urban miljö blev min vardag. Jag har arbetat på Gatukontoret i... Läs mer

Jag kommer från underhållningsbranschen och har arbetat med film, teve, teater och event, innan arkitekturbelysning och ljusdesign i urban miljö blev min vardag.

Jag har arbetat på Gatukontoret i Malmö stad sedan 2002. Jag kan förutom rådgivning i frågor gällande ljusdesign även bistå med erfarenheter från produkter och projekt. Kom ihåg! Man får inte bättre än man beställer.

När det gäller underlag till förfrågningsunderlag kan jag hjälpa till så att de viktigaste mätbara delarna kommer med i ett upphandlingsförfarande kopplat till LOU – lagen om offentlig upphandling.

Kurt Johansson

Kurt Johansson

SLU Alnarp, adjungerad professor

Ämnesområde: Natursten


Kurt Johansson var i många år ordförande i Sveriges Stenindustriförbund (SSF) och president i EUROROC (European International Federation of Natural Stone Industries). Kurt driver även företaget Mar... Läs mer

Kurt Johansson var i många år ordförande i Sveriges Stenindustriförbund (SSF) och president i EUROROC (European International Federation of Natural Stone Industries). Kurt driver även företaget Marmor & Granit, grundat 1943. www.marmorgranit.se

Maj-Lis Pettersson

Maj-Lis Pettersson

Hortonom, FK och statskonsulent.

Ämnesområde: Skadedjur och sjukdomar på träd, buskar och perenner


Maj-Lis Pettersson är hortonom, FK och statskonsulent. Maj-Lis har arbetat på SLU i 36 år. Den 30 juni 2012 gick hon i pension från SLU och började 1 juli som frilans i företaget Gröna Råd Växtkons... Läs mer

Maj-Lis Pettersson är hortonom, FK och statskonsulent. Maj-Lis har arbetat på SLU i 36 år. Den 30 juni 2012 gick hon i pension från SLU och började 1 juli som frilans i företaget Gröna Råd Växtkonsulter AB, se www.gronarad.se

Maj-Lis arbetar med rådgivning både inom yrkes- och fritidsodling, undervisning och är ofta anlitad som föredragshållare. Maj-Lis har skrivit flera böcker (bl.a. huvudredaktör för Trädgårdens växtskydd, N&K. 2011), en mängd faktablad och andra populärvetenskapliga alster. Under drygt 40 års tid har Maj-Lis haft trädgårdsprogram i Sveriges Radio Uppland och medverkar sedan starten 2004 som trädgårdsexpert i P1:s program ”Odla med P1”. Sedan 2019 medverkar Maj-Lis i TV4 Nyhetsmorgon.

Maj-Lis har medverkat i Movium-kurser som handlat om skadegörare på kyrkogård och buxbomskadegörare och även varit kursansvarig för Moviums kurs ”Sjuka träd, buskar och perenner”.

Mona Wembling

Mona Wembling

Landskapsarkitekt

Ämnesområde: Växtkomposition och design


Mitt rådgivningsområde är växtdesign – i park och trädgård. Lignoser, perenner, sommarblommor och lökar. Perenner och lökar är min specialitet, framförallt lök. Jag har arbetat med undervisning på... Läs mer

Mitt rådgivningsområde är växtdesign – i park och trädgård. Lignoser, perenner, sommarblommor och lökar. Perenner och lökar är min specialitet, framförallt lök. Jag har arbetat med undervisning på Alnarp (vegetationsbyggnad och växtkomposition) sedan 1997. Jag har hela tiden arbetat parallellt med egen verksamhet där jag mestadels formgivit privatträdgårdar (rådgivning, design).

Jag har ritat och varit med vid anläggandet av utställningsträdgårdar på Bo-97 i Staffanstorp och Bo01 i Malmö. För trädgården på Bo01 fick jag diplom och hedersomnämnande. Lökplan till Sofiero slottspark 2001 och 2002 tillhör ett av mina favoritprojekt liksom medverkan i boken Tulpan som gavs ut 1999 (medv. Kenneth L, Kjell Lundqvist, Mårten Hammer, Karin Berglund etc). Jag har även skrivit några faktablad och medverkat i boken 'Grönare liv för allergiker'.

Tomas Lagerström

Tomas Lagerström

Gröna Råd Växtkonsulter AB

Ämnesområde: Växter: härdighet, klimatanpassning, vegetationsbyggnad, kulturmiljöer, beskärning


Tomas arbetar sedan många år med utveckling av växthantering i kulturmiljöer och har medverkat i många vårdplaneprojekt i Mellansverige. Tomas var tidigare ansvarig för Kunskapsträdgården och sorti... Läs mer

Tomas arbetar sedan många år med utveckling av växthantering i kulturmiljöer och har medverkat i många vårdplaneprojekt i Mellansverige. Tomas var tidigare ansvarig för Kunskapsträdgården och sortimentsuppbyggnaden på Ultuna campus. Det han är mest känd för är arbetet med växtutveckling med start på 80-talet i projekt Svenska Frökällor på inst. f. skogsgenetik.

Han har varit en av huvudaktörerna i uppbyggnaden av E-systemet och arbetar vidare med utveckling av nya och förbättrade växtmaterial. Tomas har medverkat i Moviums kursprogram sedan starten och har tidigare arbetat med växtbesiktning och utarbetade den första versionen av dåvarande Lantbruksstyrelsens kvalitetsbestämmelser. Tomas har skrivit många faktablad samt medverkat i ett stort antal tidningar med artiklar om träd och buskar, växthantering, växtkvalitet och beskärning. Belöningar: Skogs- och Lantbruksakademins belöning för "framstående insatser inom forskningsinformation" 1997. Gartnerfondens belöning 2003.

Åsa Eneroth

Åsa Eneroth

Trafikverket, Landskapsarkitekt.

Ämnesområde: Vägarkitektur och vägutformning


Sedan 2022 arbetar jag på Trafikverket som specialist inom arkitektur, landskap och gestaltning i infrastrukturprojekt. Tidigare har jag arbetat som konsult i många olika typer av landskapsuppdrag,... Läs mer

Sedan 2022 arbetar jag på Trafikverket som specialist inom arkitektur, landskap och gestaltning i infrastrukturprojekt. Tidigare har jag arbetat som konsult i många olika typer av landskapsuppdrag, allt från tvärvetenskapliga utredningar och planuppdrag till gestaltning och detaljprojektering.

Infrastruktur och gestaltning är en spännande process som rör sig från ett tidigt skede genom planprocessen och slutligen landar i projektering och genomförande. Många av våra frågor handlar om helheten och det mänskliga perspektivet i ofta storskaliga sammanhang. Förutom gestaltning brinner jag för kommunikation och arbetar gärna över kompetensgränser för ett gott resultat.

Som specialist på Trafikverket arbetar jag främst med landskaps- och gestaltningsfrågor inom infrastrukturprojekt åt Trafikverket och som stöd åt de konsulter som är upphandlade. Uppgifterna kan även handla om att vara delaktig i kommunikation med andra aktörer ex kommuner.

Örjan Stål

Örjan Stål

VIÖS AB

Ämnesområde: Träd och teknisk infrastruktur


Jag kan som rådgivare ge stöd när det gäller mark- och trädfrågor samt ekologisk dagvattenhantering. Anläggning av växtbäddar samt projektering och planering för träd och buskar i urban miljö. Skyd... Läs mer

Jag kan som rådgivare ge stöd när det gäller mark- och trädfrågor samt ekologisk dagvattenhantering. Anläggning av växtbäddar samt projektering och planering för träd och buskar i urban miljö. Skydd av individuella träd vid exploatering och tekniska installationer i både natur och urban miljö. Flyttning och rehabilitering/vitalisering av gamla och stora träd. Användning av växter för ekologisk dagvattenhantering. Utredning och förebyggande åtgärder vid rotinträngningsproblematik i dränerings- och avloppsledningar samt övrig problemlösning gällande träd och ledningar.