movium.slu.se

Nyhet

Nya partnerskapsprojekt beviljade

Publicerad 29 november 2017

Höstens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

Hälsofrämjande utemiljö - en utökad fallstudie i Täby kommun

Projektet vill applicera hälsofrämjande designprinciper i ett större sammanhang där flera parkområden och grönområden utvecklas till ett sammanhängande hälsostråk. Det erbjuder möjlighet att testa och utvärdera användning av koncept och modeller för planering, design och utveckling av hälsofrämjande miljökvaliteter i tätortsnära utemiljöer i en större samhällsplaneringskontext.

Partner är Täby kommun.

Projektet leds av Anna Bengtsson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 222 381 kr.

Hållbar utemiljöförvaltning i skola och förskola

Detta pilotprojekt undersöker förutsättningarna för att utveckla en förvaltningsgemensam stödfunktion i Nacka kommun för att skapa ändamålsenliga och hållbara utemiljöer vid skolor och förskolor i kommunen. Kärnan i projektet är att tillsätta en förvaltningsgemensam projektgrupp med projektledare, utomhuspedagog och landskapsarkitekt med uppgift att lägga grunden till en stabil samarbetsmodell mellan berörda förvaltningar, fastighetsägare samt skol- och förskoleverksamheten.

Partner är Nacka kommun.

Projektet leds av Petter Åkerblom.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 275 000 kr.

 

Aktiviteter

 

Studenttävling

Campusplan Vision Alnarp - campus som innovationsmiljö

Projektet avser att genomföra en pristävling för Alnarpsstudenter med syfte att belysa de möjligheter som finns att utveckla den fysiska innovationsmiljön på campus.

Partner är Lomma kommun.

Aktiviteten leds av Niclas Östlund.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Studenttävling

Biologisk mångfald på begravningsplats

Detta är en designtävling som kommer att genomföras våren 2018 för studenter vid SLU, främst vid utbildningarna till landskapsingenjör, landskapsarkitekt och trädgårdsingenjör. Tankesmedjan Movium, i samarbete med kyrkogårdsbranschen, står som arrangör.

Partners är Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Stenindustriförbundet.

Aktiviteten leds av Parvin Mazandarani.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Workshop

Envisioning informal green spaces in Malmö as hubs for food, biodiversity, well-being and livelihood

Två dagars workshop med forskare, sociala entreprenörer, beslutsfattare med flera för att uppmuntra till nya visioner om hur governance av informella grönytor kan användas för att gynna välmående i missgynnade områden.

Partners är Malmö stad, Köpenhamns kommune, MKB.

Aktiviteten leds av Christopher Raymond.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 49 940 kr.

 

Konferens

Alternativa biobaserade kostnadseffektiva granulat till plastgräsmattor

Konferens för att initiera ett arbete med att utveckla alternativa biobaserade granulat till plastgräsmattor. Konferensen ska klarlägga state of the art och formulera behoven för utveckling av biobaserade billiga alternativ.

Partner är Malmö stad.

Aktiviteten leds av Bengt Persson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Workshop

Den mångkulturella kyrkogården

Frågan om mångkulturella begravningsplatser växer snabbt i aktualitet. Workshopen syftar till att samla aktörer och specificera kärnfrågorna med syfte att initiera FoU-projekt av tvärvetenskaplig karaktär.

Partners är Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO), Göteborgs kyrkogårdsförvaltning och Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Aktiviteten leds av Ronny Holm och Henrik Mattsson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här:

http://www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor