Nyhet

Allmänna råd ute på remiss

Publicerad 28 oktober 2014

Boverket vill ha synpunkter på sitt förslag till Allmänna råd med tillhörande vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolgårdar och förskolegårdar. Frågan är – kommer de allmänna råden att bli användbara i praktiken? Remissrundan är öppen fram till den 5 december.

 

Arbetet pågår med att ta fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns utemiljö. Parallellt med detta har Boverket tagit fram ett Förslag till allmänna råd, som nu har gått ut på remiss, tillsammans med ett utkast på tillhörande vägledning. Boverket och Movium behöver synpunkter på om de begrepp som används i de allmänna råden gör dem användbara i praktiken. Vilka konsekvenser kommer vägledningen och de allmänna råden att ge upphov till? Vilka ytterligare åtgärder behövs för en positiv utveckling när det gäller landets förskolegårdar och skolgårdar? Remissmaterialet finns här. Remissrundan är öppen fram till den 5 december.

Fakta

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö. Vägledningen ska användas vid planering, utformning, skötsel och förvaltning av förskolegårdar och skolgårdar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet/Movium. Parallellt med vägledningen har Boverket tagit fram förslag på allmänna råd som stöd till vägledningen. Utöver bestämmelserna i PBL saknas i dagsläget nationella riktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Boverket gav år 1995 ut en handbok som bland annat innehöll allmänna råd till motsvarande bestämmelser i ÄPBL och som var kopplade till de begrepp som användes i den lagen. Dessa allmänna råd gäller inte längre, men har varit utgångspunkt vid framtagande av de nya allmänna råden.

Boverket önskar synpunkter på förslag till Boverkets allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning, och Utemiljöer för barn och unga – en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar. Boverket menar att allmänna råd med koppling till 8 kap. 9 § andra stycket och 10-11 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med de nya allmänna råden är att förtydliga det regelverk som gäller för förskolgårdar och skolgårdar för att främja en enhetlig tillämning av reglerna och för att bidra till en bättre utemiljö för barn och unga.

Boverket vill särskilt ha synpunkter på om de begrepp som används i de allmänna råden gör att de allmänna råden är användbara i praktiken. Boverket vill även ha synpunkter på om de allmänna råden kan ge ytterligare konsekvenser som inte redovisas i konsekvensutredning. Reglerna är tänkta att gälla från och med 1 mars 2015.

Boverket håller även på att ta fram en vägledning i enlighet med det ovan nämnda uppdraget. De delar av vägledningen som rör tillämpning av PBL kommer att publiceras på PBL kunskapsbanken, Boverkets webbaserade vägledning för tillämpning av PBL. Vägledningen i sin helhet kommer att publiceras som en illustrativ vägledning tillgänglig på Boverkets webbplats. Boverket önskar få synpunkter även på förslaget till vägledning, varför även detta följer med remissen.

Remissmaterialet finner niboverket.se

 

Missiv

Remisslista

Förslag_allmänna_råd

Konsekvensutredning

Vägledning

 

Boverket önskar synpunkter på förslaget och på konsekvensutredningen samt utkastet till vägledning senast den 5 december 2014.

 

Skicka gärna remissynpunkter via e-post till Stina Jonfjärd, eller med brev till Boverket, Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

 

Frågor om remissen skickas till

Ulrika Åkerlund

Kajsa Petersson

 

 

 

Sidor