Krönika
Stadsträd

Alnarpsmodellen för trädvärdering vinner gehör

Publicerad 16 oktober 2013

Hur ska man bäst värdera urbana träd?

 

I våras publicerades Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, en modell med ambition att svara på frågan och på så vis fungera på nationell nivå för ekonomisk värdering av park- och gatuträd. Modellen är framtagen av Johan Östberg och Anders Kristoffersson, SLU Alnarp, och Johan Sjögren, Glasgow University.

 

Under hösten har Johan Östberg rest runt i Sverige tillsammans med Movium för att presentera Alnarpsmodellen för intresserade praktiker.

 

Modell för svenska förhållanden

 

En rad runt om i världen använda värderingsmodeller har kritiskt granskats, ett par av dessa har sedan utgjort en främsta källa för en anpassning och komplettering som syftar till att utforma en modell som kan fungera för svenska förhållanden.

 

Modellen bygger på ett beräknat värde för ett nedtaget eller skadat träd, om denna storlek är möjlig att köpa från plantskolan, samt planterings- och etableringskostnaden för det aktuella trädet. Värdet relateras sedan till de eventuella skador och/eller vitalitetsnedsättningar som trädet har eller kan ha fått.

 

Linjärt samband mellan storlek och pris

 

När det gäller trädvärdet beräknas detta i kronor per cm2 med förklaringen: ett genomsnittligt pris per cm2 från plantskolorna för ett träd av storlek 12-14 cm och av samma art och sort som det skadade/nedsågade trädet. Johan Östberg och hans kollegor kunde nämligen visa, efter analys av plantskolepriser, att det finns ett i det närmaste helt linjärt samband mellan trädets storlek, baserat på cm2, och totalpriset. Genom detta konstaterande kan man använda priset per cm2 för att göra värderingar av så pass stora träd att de inte finns att köpa på plantskolorna.

 

Ingen hänsyn till mjuka värden

 

Alnarpsmodellen har en brist, vilket Johan Östberg är noga med att påpeka: Den tar ingen hänsyn till ”mjuka” värden i form av estetik, kulturhistoria eller biologisk mångfald.

 

Det skulle vara omöjligt att hävda dylika subjektiva värden i en domstolsförhandling. Däremot kan de mjuka värden som identifieras ha stor betydelse för att argumentera för att ekonomisk ersättning enligt Alnarpsmodellen kan bli aktuell att betala till trädets ägare.

 

Att döma av åhörarnas reaktioner under turnén tycker man att Alnarpsmodellen har förutsättningar för att kunna fungera i praktiken. Kritik har framförts för att den i vissa fall kan upplevas ge för höga värden. Johan Östberg menar att det är en viktig princip att modellen inte för övervärdera trädets värde. Det är därför viktigt att noggrant och kritiskt bedöma eventuella skador och trädets vitalitet när modellen tillämpas.

 

Nya projekt på gång

 

Arbetet med Alnarpsmodellen har genomförts som ett Movium Partnerskaps-projekt. Modellen sammanfattas i Movium Fakta nr 4/2013.

 

Johan Östberg får förhoppningsvis möjlighet att dra igång ett nytt Movium Partnerskaps-projekt vid årsskiftet – då handlar det om att ta fram en manual som kan fungera som en nationell standard för skyddande av urbana träd vid byggnation. När denna manual publicerats kommer ni med största sannolikhet att återigen få träffa Johan Östberg på turné genom Sverige. 

 

 

Göran Nilsson
Koordinator Stadsträd

Sidor