Broschyrer om biologisk mångfald

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Biologisk mångfald har blivit ett viktigt begrepp. För att tydliggöra betydelsen av den biologiska mångfalden i odlingslandskapet har Jordbruksverket givit ut tre vackra och innehållsrika broschyrer, som riktar sig till lantbrukare, markägare och andra som arbetar med odlingslandskapet och landskapsvård. Skrifterna visar hur markägaren kan påverka den biologiska mångfalden och visar hur olika miljöer i odlingslandskapet kan skötas för att gynna mångfalden. Titlarna är Naturbetesmarker (25 sid.), Åker- och gårdsmiljöer (16 sid.) samt Träd i odlingslandskapet (25 sid.) Den senare visar bland annat hur man sköter gamla träd och restaurerar och förnyar hamlingsmiljöer.

Serien kommer att kompletteras med en broschyr om småvatten och våtmarker samt en om slåtterängar. Broschyrerna kan beställas från Jordbruksverket, Informationsenheten, tel. 036 - 15 50 00 eller fax 036 - 11 51 14.

Sidor