Vägledning – barns och ungas utemiljöer

 

Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Boverkets regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av urbana utemiljöer för barn och unga, med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Uppdraget genomförs i samverkan med Movium.

 

Uppdraget

 

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö. Vägledningen ska användas för planering, utformning, skötsel och förvaltning av urbana miljöer, med ett särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet/Movium. Vid genomförande av uppdraget ska Boverket och Sveriges lantbruksuniversitet/Movium tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom Statens skolverk och Folkhälsomyndigheten. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 27 februari 2015.

 

Bakgrund

 

Uppdraget utgår främst från Boverkets rapport 2012:22, regeringsuppdrag om Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet. I rapporten klargörs att otillräcklig fysisk aktivitet är en bidragande faktor till barns och ungas både fysiska och psykiska ohälsa samt att bland annat skolgårdar och förskolegårdar är allt viktigare arenor för barns lek, lärande, samspel, motoriska och psykosociala utveckling samt fysiska aktivitet. Rapporten beskriver även PBLs krav på hänsyn vid planläggning till lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, men att det råder osäkerhet om hur stort behovet är och hur det ska tillgodoses i den faktiska planeringssituationen.

 

En annan viktig utgångspunkt är den pågående förtätningen av städer och tätorter som innebär stor konkurrens om marken och svårighet att avsätta och bibehålla tillräckliga ytor av god kvalitet för barns och ungas utveckling. Statistik visar samtidigt att fler väljer att bo kvar med barnen i täta och starkt växande städer, vilket har inneburit målkonflikter som debatterats i olika stadsutvecklingsprojekt, speciellt i storstadsområdena. Parallellt visar folkhälsoundersökningar på ökad stress och hälsoproblem hos barn och ungdomar (FHI-undersökningar) samt att resultaten i skolan blir sämre (PISA). Eftersom forskningen visar på starka kopplingar mellan tillgång till stimulerande utemiljö, barns fysiska och psykiska ohälsa samt barns lärande/utveckling bör dessa samband beaktas inom ramen för uppdraget.

 

Tolkning och avgränsning av uppdraget

 

Boverket har, i samråd med Movium och i linje med uppdragets intention, valt att avgränsa och precisera uppdraget till barns och ungas utemiljö i förskola och skola. Uppdraget ger utrymme för att hantera barns utemiljöer som helhet i urbana miljöer, vilket skulle kunna omfatta allt från parker, bostadsgårdar, trafikmiljöer mm. Det har inte bedömt möjligt att göra en vägledning för alla dessa olika miljöer inom ramen för detta uppdrag. Vägledningen ska dock ge stöd för planering, utformning, skötsel och förvaltning av förskolegårdar och skolgårdar i en urban kontext, vilket innebär att dessa miljöer även beskrivs från ett stadsutvecklingsperspektiv. En av utgångspunkterna är olika ålders- och könsgruppers behov.

 

Uppdraget kan kopplas till olika politikområden inom utbildning och lärande, miljö- och folkhälsa, städers tillväxt, hållbar stadsutveckling och barnets rättigheter. En precisering av gränssnittet mellan Boverkets respektive andra myndigheters ansvarområden sker främst i den inledande förstudien, men kan även ske underhand i arbetet.

 

Syfte, mål och förväntat resultat

 

Det övergripande målet är att förbättra barns och ungas utemiljö i den urbana miljön som helhet, med fokus på skol- och förskolegårdar. Ett viktigt medel för att nå detta mål är att producera och kommunicera konkreta råd och stöd i form av en vägledning, till olika aktörer i planerings-, utformnings-, skötsel- och förvaltningsskedet. Det kan vara stadsplanerare, konsulter, entreprenörer, skolledare, lärare och men även andra yrkesgrupper. Målgrupperna identifieras i en aktörsanalys. Vägledningarnas innehåll och utformning anpassas efter de identifierade målgruppernas behov. Arbetet inriktas i första hand på att sammanställa och analysera befintlig kunskap.

 

Uppdraget är kopplat till flera politikområden och kan bidra till att uppnå många olika nationella mål såsom ett hållbart samhälle och en god bebyggd miljö, fysisk aktivitet, ökad måluppfyllelse i skola och förskola m.m. Uppdraget bör även kopplas till barnkonventionen.

 

Tidsplan

 

Uppdraget genomförs i tre faser; en förstudie, en fördjupnings- och dialogfas och en slutförandefas. Tidpunkter för aktiviteter och olika insatser justeras underhand.

 

Organisation

 

Uppdraget genomförs i nära samverkan mellan Boverket och Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet. Kunskap och erfarenhet som finns inom Boverket, Movium, Statens skolverk och Folkhälsomyndigheten tillvaratas inom ramen för uppdraget.

 

Kontaktpersoner

 

Boverket – Bette Lundh Malmros, projektledare

bette.lundhmalmros@boverket.se

tel 0455-353335

Sveriges lantbruksuniversitet/Movium – Petter Åkerblom, koordinator

petter.akerblom@slu.se

tel 018 67 16 60