movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

Tidskriften Stad
STAD NR 20 – Ledare

Vår tid är nu

Publicerad 8 mars 2018

Vi står mitt i ett verkligt paradigmskifte. Vi har gått in i en ny geologisk era – antropocen. Nu är det den mänskliga aktiviteten som skapat förhållandena på jordklotet, inte någon yttre påverkan. Naturen kan inte längre agera självständigt i förhållande till oss människor. Hela jordklotet bär spår av människan. Det är inte en fråga om ifall vi är redo för en samhällsomvandling – vi är så illa tvungna att vara det.

 

Hur ska vi förhålla oss till det faktum att vi människor på jorden mer än någonsin hör samman, det vill säga det vi gör på ena sidan jordklotet påverkar hur det blir på andra sidan? Hur ska vi kunna samverka med naturen och inte motarbeta den, fortsätta kräva tjänster av naturen utan att ge någonting i gengäld? Hur ska vi i tid kunna förändra våra attityder så pass att vi på allvar inser och agerar utifrån att vi själva är en del av det naturliga ekologiska systemet? När ska vi begripa att om det inte fungerar så fungerar inte våra liv heller?

 

I STAD kommer vi att reflektera över de här frågorna på olika sätt i våra teman under 2018. Vi kommer under hela året att ta avstamp i olika mål och principer i det som kallas de nya urbana agendorna som härstammar från FN:s arbete med miljö och hållbarhet. 

 

Vi börjar i det här numret. Vi granskar de dokument som är aktuella för stadsplanering, dels New Urban Agenda, dels Agenda 2030 med mål 11, som har rubriken Hållbara städer och samhällen. Agenda 2030, även känd som de globala målen för hållbar utveckling, antogs vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling 2015. New Urban Agenda är en fördjupning av Agenda 2030. 

 

Trots nya agendor har vi olösta frågor kvar från de gamla. Bordlagda frågor, om man så vill. Vi har fortfarande inte löst hur vi människor ska kunna leva tillsammans i fred och frihet. Fattigdom och ojämlikhet är ett lika stort problem nu som när de tidigare dokumenten skrevs. Agendorna poängterar att alla har rätt till ett liv på lika villkor, till fred och frihet, att alla har lika stort värde. Är det detta som ska lösas i städerna, där allt fler av oss väljer att bo?

 

Ja, faktiskt. I Agenda 21, som antogs 1992, stod det att det är städerna och det urbana livet som genererar miljöproblem. Det har skett en gigantisk urbanisering sedan dess. I de nya miljömålen står det att det är i och med hjälp av våra städer vi har möjlighet att lösa problemen. Det står att städer kan vara källan till lösningar på, snarare än orsaken till, de utmaningar som vår värld står inför idag. Om den är välplanerad och välskött så kan urbaniseringen vara ett kraftfullt verktyg för hållbar utveckling för både utvecklande och utvecklade länder.

 

Det är hoppfullt att världens länder och organisationer lyckas enas om ett dokument som uttrycker en gemensam strävan efter att lösa problemen och utveckla den värld vi i hög grad formar själva genom vårt sätt att leva och bo.

 

Man kan ju krasst konstatera att om agendorna inte uttryckte en tilltro till städer som konstruktioner och till urbant liv som sådant så skulle det ju vara detsamma som total uppgivenhet. Urbaniseringen och städernas tillväxt är ett faktum, den urbana expansionen går inte att hejda. Det är inom de ramarna vi nu måste agera. Och en sak är säker: det är upp till oss som lever och verkar nu att komma med innovationerna.

TITTI OLSSON
Chefredaktör STAD