movium.slu.se

Björn Bergman. Foto: Svenska stadskärnor.

Tidskriften Stad
STAD 32 – DEBATT

Stadskärnan föds på nytt

Publicerad 24 februari 2021

Stadskärnan är viktig för oss alla. Den är vår känslomässiga bindning till en stad och skyltfönstret för stadens attraktionskraft, skriver Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor. 

 

Självklart har stadskärnan en framtid! Stadskärnan är i själva verket ett resultat av alla förändringar genom historien och kommer att överleva genom anpassning. Hur den kommer att se ut och vilken funktion den kommer att ha framöver bestämmer vi gemensamt genom att engagera oss i samverkan, utnyttja vår konsumentmakt och påverka politiskt.

 

Stadskärnan skapar tillhörighet och samhörighet. Den lockar investeringar och talanger, samt lägger grunden för tillväxt. Därför kräver den också vår uppmärksamhet, omsorg och vårt gemensamma fokus. Ingen part kan ensamt ta ansvar för stadskärnans attraktivitet eftersom den bestäms av så vitt skilda delar som kommersiellt utbud, miljö, arkitektur, historia, trygghet, renhållning, tillgänglighet, kultur, nöje, service, et cetera. Vi har ett gemensamt ansvar för stadskärnan som innebär skyldigheter, men också medför rättigheter. Stadskärnan ska vara för alla, alltid och i alla delar.

 

Påbörjad strukturomvandling

Innan covid19-pandemin hade en strukturomvandling av stadskärnan redan påbörjats. Stora delar av detaljhandeln har under flera decennier flyttats ut till externa köpcentrum och handelsplatser och på senare tid har även den digitala handeln medfört en minskning av försäljningen av framförallt sällanköpsvaror i stadskärnorna. Istället har restauranger, caféer och kommersiell service ersatt butikerna vilket har medfört att den ekonomiska omsättningen totalt sett fortsatt att öka.

 

Stadskärnans utveckling från den enda handelsplatsen till en viktig mötesplats är tydlig och den skyndas på av den ökande digitaliseringen som fått extra kraft genom pandemins restriktioner. Handeln kommer även framöver att utgöra en viktig besöksanledning, men tillsammans med många andra verksamheter och aktiviteter. Vi kommer fortsatt att hitta de lokala och helt unika entreprenörerna här, de som sätter prägel på platsen och är ett viktigt bidrag till stadens identitet.

 

Möter tidens krav

Stadskärnan genomgår en renässans därför att den har kvaliteten att kunna möta den nya tidens krav på hållbarhet och äkthet. Här erbjuds både kommersiella och icke-kommersiella verksamheter, men vi måste skapa nya anledningar att komma till centrum om inte handeln längre fyller den viktiga sociala funktionen. Vad lockar besökare till stadskärnan och vad ska vi fylla de tomma lokalerna med framöver? Är det kultur, nöjen, bostäder, kontor, sociala vård- och serviceinrättningar, utbildningsverksamhet eller föreningsliv som är svaret?

 

Stadskärnan kommer fortsätta vara viktig för oss och det kanske är rätt tillfälle just nu, mitt i pandemin, att fundera över vilken stadskärna vi vill ha framöver? Dags att formulera våra gemensamma mål och visioner, organisera oss, göra upp planerna för förverkligande och samla resurser för att kunna genomföra insatserna! Samverkan mellan offentliga och privata aktörer kommer även framöver att vara den enda möjliga vägen för att skapa attraktiva stadskärnor.

BJÖRN BERGMAN
vd Svenska Stadskärnor