movium.slu.se

movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 8

Inga krav på ytor i de allmänna råden

Publicerad 19 mars 2015

Vad menas egentligen med plan- och bygglagens krav på ”tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse”? Den oprecisa formuleringen har nu resulterat i att Boverket tagit fram en vägledning och allmänna råd, men utan att ställa krav på ”tillräcklig friyta” i angivna mått.

På uppdrag av regeringen har Boverket och SLU/Movium under 2014 arbetat med att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö. Boverket redovisade sitt uppdrag till regeringen den 27 februari. Vägledningen ska användas vid planering, utformning, skötsel och förvaltning av skolans och förskolans utemiljöer. Parallellt med vägledningen har Boverket också tagit fram allmänna råd som stöd till vägledningen i syfte att precisera PBL vid bygglovhandläggningsärenden.

Utöver bestämmelserna i PBL saknas i dagsläget nationella riktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Boverket gav år 1995 ut en handbok som bland annat innehöll allmänna råd till motsvarande bestämmelser i den

gamla lagen, Äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. Dessa allmänna råd gäller inte längre, men har varit en utgångspunkt när Boverket nu tagit fram de nya allmänna råden.

I de allmänna råden handlar det framför allt om att fånga vad som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse, friytans placering i relation till verksamheten, att friytan är så viktig att den inte utan vidare kan tas i anspråk senare utan åtgärder för att höja kvaliteten, och slutligen tolkning av skälighetsbedömningen när tomten är bebyggd.

Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och koordinator på Movium, har jobbat med regeringsuppdraget tillsammans med Boverket.

 

Vad är det viktigaste i de allmänna råden?

 – Att lagens krav på ”tillräckligt stor friyta” och vad som är en friyta ”lämplig för lek och utevistelse” preciseras genom att förtydliga vilka kvaliteter som bör känneteckna friytan och hur den bör vara placerad. Dessutom ställs krav på att skolgården inte ska kunna tas i anspråk senare utan att ersättas med jämförbar yta. Detta kommer att påverka både planeringen och bygglovsprövningen, eftersom praxis är att Boverkets allmänna råd ska följas. De allmänna råden kan också fungera som utgångspunkter för att projektera eller ta fram utvecklingsplaner för skol- och förskolegårdar.

 

Inga råd om mått och ytor, alltså. Varför inte?

 – Det är kommunens ansvar att bedöma och ta ställning till vad som ska anses som tillräckligt stor friyta, och hur detta ska tillgodoses i planering och prövning. I bedömningen måste man utgå från de lokala förutsättningarna och se samspelet mellan storlek och utformning. Centralt fattade beslut kan då bli kontraproduktivt. Vi rekommenderar istället kommunerna att ta fram egna riktlinjer som stöd i enskilda plan- eller bygglovsärenden.

Detta har gjorts exempelvis i Malmö, där man kunnat avstyra skolverksamhet i lokaler där kommunens krav på friyta inte var uppnådda. Vi menar samtidigt att ett rimligt dimensionerade mått är 40 m2  friyta per barn i förskolan och 30 m2  friyta per barn i grundskolan. Men inte mindre än 3 000 m2  eftersom vi vet att gårdar mindre är 3 000 m2  – oavsett antal barn som vistas där – saknar tillräcklig potential för att tillfredsställa barns lek och utveckling. Dessa mått finns inte i de allmänna råden, men som rekommendationer i den nationella vägledning om planering, utformning och förvaltning av skolgårdar och förskolegårdar som tagits fram parallellt.

 

Vad händer nu?

– Nu börjar arbetet med att lansera vägledningen och de allmänna råden i olika sammanhang, bland annat presenteras de på flera av Moviums seminarier och partnerskapsträffar. Tillsammans med Boverket arrangerar vi en konferens under året, och nästa år lyfter vi fram våra resultat för en internationell publik under den internationella skolgårdskonferens som kommer att arrangeras i Lund den 12–14 september 2016 av Movium, Lunds kommun och Kommunförbundet Skåne.

Faktaruta:

Första tillfället

Den 25 mars i Göteborg arrangerar Tankesmedjan Movium ett seminarium med rubriken Jämställda utemiljöer för barn och unga, där Boverkets och Moviums vägledning för planering, utformning och förvaltning av urbana utemiljöer för barn och unga presenteras av Petter Åkerblom, Movium och Ulrika Åkerlund, Boverket.

 

Länk till vägledningen: https://rinfo.boverket.se/FRI%5CPDF%5CBFS2015-1-FRI-1.pdf

Titti Olsson