movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 14

Hej Johan Folkesson!

Publicerad 19 september 2016

Som medlem i Akademin för landskapsarkitektur är du med och arrangerar ett seminarium i Växjö den 4:e oktober med titeln Tätt intill. Underrubriken lyder: Om förtätning med kvalitet i den växande medelstora staden. Varför har ni valt det temat?

 

– Förtätning av städer har länge varit en planeringsstrategi för att minska vårt bilberoende, exploatering av jordbruksmark och resursanvändning. Begreppet är en tydlig trend inom stadsplanering och får ofta stå som synonym till hållbarhet. Diskussionen kring förtätning tenderar däremot att kretsa kring ett visst mått av bostadstäthet men vi måste fråga oss om det är bostäder eller stad vi vill bygga. Det var inte så länge sedan människor flyttade ut från städerna på grund av trångboddhet och ohälsa. En tät stad handlar därför också om att skapa möjligheter till hälsosam livsstil, möten mellan människor och gestaltandet av en attraktiv livsmiljö där människor väljer att bo och leva sina liv.

Vilka frågor är mest aktuella för mindre och medelstora städer?

– Eftersom förtätning ofta diskuteras genom storstadens lins anser vi att det finns ett stort behov av att stödja en diskussion som problematiserar förtätningen ur en annan vinkel. Mindre kommuner kan exempelvis ha svårt att ställa kvalitativa krav på exploateringen vilket påverkar resultatet negativt. Även om temat är specifikt intressant för Växjö som plats tror vi att de aktuella frågeställningarna riktar sig till ett stort antal av Sveriges städer. I Växjö pågår det just nu en intressant diskussion – där är närheten till skogen paradoxalt nog ett hot mot stadens gröna rum. Man menar att den stadsnära skogens värden i form av natur, gröna rum och rekreation kan ersätta stadens och den enskildes behov av bostadsnära parker. En tät stad måste innehålla olika typer av grönstruktur som skapar mervärden i form av exempelvis ekosystemtjänster, dagvattenhantering och olika typer av sociala mötesplatser.

Varför tror du att fokus mest riktas mot storstadsregionerna?

– Efter de senaste decenniernas kraftiga befolkningsutveckling har storstadsregionerna stora fördelar jämfört med mindre städer. Storstäderna är ekonomiska nav med stora resurser och tydliga mål. Därför tror jag mycket på ökad samverkan mellan mindre städer och orter. Att gemensamt träffas och diskutera frågor som är aktuella och tillsammans stärka varandra.

TITTI OLSSON