TIDSKRIFTEN STAD 2 – AKTIVERA STADEN!

Städers utformning påverkar människors hälsa. Idag handlar städers dåliga inverkan på fysisk hälsa mer om fysisk inaktivitet än om luftföroreningar orsakade av fabriker. Fabrikernas smog är borta, det stillasittande bilen ger upphov till har istället blivit en hälsofara.

 

Regeringen vill att vi ska cykla mer och många städer satsar på cyklismen, också som en del i sin marknadsföring. Samtidigt bebyggs parker i förtätningens tecken, trots att de är viktigare i täta städer än någon annanstans och att deras storlek är en viktig kvalitet i sig själv. Barn tycks få allt mindre plats i det offentliga rummet, trots att antalet överviktiga barn ökar och all forskning pekar på hur viktigt det är med rörelse – för alla, inte bara barn. Boverket har utrett sambanden mellan folkhälsa och stadsplanering och menar att det går att planera städer så att människor är mer fysiskt aktiva i sin vardag.

 

Men görs det?

 

 

Redaktören

Ökad ohälsa är ett strukturellt problem

Titti Olsson

 

Reportage

Det går att planera för ökad rörlighet i vardagen – men finns viljan?

Kolbjörn Guwallius

 

Reflexion

Hälsa förutsätter jämlikhet

Karin Andersson

 

 

Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. Tidskriften Stad utkommer med fyra nummer per år. Bli prenumerant här. Köp digital upplaga i Qiozk