TIDSKRIFTEN STAD 8 – KAMPEN OM UTRYMMET

Temat för åttonde numret av STAD är Kampen om utrymmet. Hur fördelar vi ytorna och vem får ta plats i det offentliga rummet? 

 

Vi granskar exempel på småskalig stadsplanering och frågar oss hur yta ska säkras för barns utemiljöer i tät stad – Boverkets nya allmänna råd till plan- och bygglagen började gälla fr o m den 1 mars 2015.

 

SMYGLÄS:

 

Redaktören

Kampen om utrymmet

Att det sker en stor folkförflyttning från landsbygd till städer – både i Sverige och globalt – är ingen nyhet. Urbaniseringen har pågått länge men aldrig tidigare har så många människor sökt sig till urbana sammanhang för att leva sina liv. Enligt Boverkets uträkningar kommer vi alla inom några decennier att bo i någon av våra tre storstadsregioner. Samtidigt fascinerar SCB:s siffra om att markanvändningen i Sverige bara är bebyggd till tre procent av landets yta. Hur ska våra städer utvecklas och hur ska de byggas? Vilka städer vill vi ha, vilka städer får vi, för vem bygger vi och vilka är VI?

 

Artikel

Småskalig stadsplanering en svår nöt att knäcka

En markanvisning som utgår från små tomter och en transparent process skulle kunna garantera större variation i stadsbilden. Detta verkar dock inte vara någon enkel ekvation visar STAD:s Caroline Dahl med exemplet Vallastaden i Linköping och bomässan som hålls i östgötastaden 2017.

 

Intervju

Inga krav på ytor i de allmänna råden

Vad menas med plan- och bygglagens krav på ”tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utomhusvistelse”? På uppdrag av regeringen tog Boverket och SLU/Movium under 2014 fram en vägledning för barns och ungas utemiljö som redovisades till regeringen den 25 februari i år. Vägledningen ska användas vid planering, utformning, skötsel och förvaltning av skolans och förskolans utemiljöer. Länk till vägledningen: klick!

 

Debatt

Utan bindande kvantitetskrav blir skolgårdarna för små. 

”Det räcker inte med vagt formulerade råd, det har för svag styrande verkan”.

Tjugofem stockholmsbaserade landskaps- och arkitektkontor – totalt fler än 900 konsulter – ansåg i sitt remissvar till Boverket att det behövs bindande krav på barns friyta. 

 

Reportage

Kampen om marken placerar barnen på taket

I centrala Köpenhamn är behovet av förskoleplatser stort. Tillgången till mark är starkt begränsad, ett minimimått på lekyta utomhus på 10 kvm per barn ska uppfyllas och byggnaders tak och väggar tas till hjälp för att uppnå detta. Hur fungerar ett utomhus som allt mer förlorar kontakten med marken och jorden för barn och personal? 

 

 

Sugen på mer?

Bli prenumerant!

Köp lösnummer i Movium Bokhandel eller digitalt i Qiozk 

 

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad.

 

STAD utkommer med fyra nummer per år.