RÅDGIVARE

Anders Folkesson

Landskapsarkitekt SLU och egen konsultverksamhet
Ämne: Design med bygg- och växtmaterial i utemiljöer

Jag bistår i frågor som gäller design och användning av hårda material (metall, sten, trä, m.m.) och växtmaterial för utemiljöer.
 
Jag kan ge råd om materialens visuella och funktionella egenskaper, hur materialen gör sig tillsammans med andra material, hur de åldras och vilken miljöpåverkan olika materiallösningar innebär. För växtmaterialet specifikt kan jag bistå i frågor kring hur växter trivs och utvecklas i olika livsmiljöer och ståndorter. Jag behärskar även utformning av öppna dagvattensystem.
 
Jag arbetar deltid på SLU där jag bland annat undervisar i växtkomposition, materialkunskap och design. Jag har 20 års erfarenhet från egen verksamhet som har omfattat allt från detaljprojektering till regional planering. Jag har ett stort trädgårdsintresse och har genom åren anlagt en rad egna trädgårdar. Vintergröna växter är ett specialintresse.

Anders Kristoffersson

SLU Alnarp. Civilingenjör, Väg och vatten, samt doktor med fokus på lednings- och förändringsfrågor i byggbranschen
Ämne: Ekonomi, förvaltning och organisation

Området ekonomi och organisation är brett och spännande. Ingen kan vara ämnesexpert inom alla intressanta uppgifter som området spänner över – från frågan om vad det kan kosta att sköta en viss typ av buskage eller gräsmatta till hur man bör organisera skötsel och anläggning av utemiljö inom en kommun eller ett företag.
 
Jag ser det som en utmaning att med mina erfarenheter från olika verksamheter och kunskaper om helheten försöka ta mig an och lotsa er i dessa frågor. Jag har ett speciellt intresse för samverkansfrågor – både inom och mellan olika verksamheter, utvecklingsarbete i olika former och projektledning. De senaste åtta åren har jag haft min arbetsplats på institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik på SLU i Alnarp. Vi är numera en hel grupp med lärare, forskare och forskarstuderande inom området landskapsmanagement, som innefattar bl.a. detta frågeområde, men med en tyngdpunkt mot förvaltning. Min bakgrund innefattar en civilingenjörsutbildning på Väg och vatten i Lund, doktorsexamen på samma högskola med fokus på lednings- och förändringsfrågor i byggbranschen, arbete som både konsult och entreprenör och naturligtvis mycket erfarenhet av utbildning och forskning.

Anders Westin

SLU Alnarp. Landskapsarkitekt
Ämne: CAD och 3D-modellering

Landskapsarkitekt, universitetsadjunkt och Agronomie licentiat inom ämnet Landskapsarkitektur. Kompetensen omfattar CAD och digital 3D modellering. Har skrivit en nybörjarbok i CAD som heter "CAD Övningsbok". Om man är intresserad av den kan man vända sig till mig. Undervisar inom landskapsarkitektutbildningen med särskilt intresse för design och visualisering med hjälp av digitala verktyg. Är CAD-ansvarig inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörutbildningen och är delansvarig för utvecklingen av institutionens digitala ritsalar. Arbetar forskningsmässigt med digitala verktyg och visualisering i en grupp på institutionen som kallar sig VisA (Visualisering Alnarp). Har gjort en Licentiatavhandling 2002: Digitala verktyg för design i landskapsarkitektutbildningen – ett perspektiv med stöd i humanvetenskaplig handlingsteori. Har huvudsakligen arbetat med följande program: AutoCAD, Autodesk VIZ och SketchUp.

Björn Vollbrecht

Arbor Scandia. Trädgårdsingenjör, plantskolist och arborist
Ämne: Träd, praktisk trädvård, växtval samt skadevärdering av träd

Mitt rådgivningsområde inkluderar träd- och växtval för olika ändamål, trädens miljö under marken, plantering och etablering, skydd för träd i olika situationer, beskärning av unga och äldre träd, tidpunkt för beskärningsinsatser, träddiagnostik på distans, värdering av träd, förnyelse av träd i alléer, gator och parker med mera.
 
Jag är utbildad Trädgårdsingenjör med inriktning mot produktion av plantskoleväxter, SLU, Alnarp samt gymnasielärarexamen med inriktning Naturbruk, Uppsala Universitet. Min bakgrund omfattar produktion av vedartade växter i mer än 20 år, med tonvikt på förökning av lignoser och då framför allt träd. Jag har erfarenhet från tjänster som förman till driftsledare i Svenska, Danska och Norska företag. Jag har arbetat med forskning i såväl Norge som Sverige samt undervisat på trädgårdsskola i Norge i ämnet plantskoleodling under drygt 2 år. Jag har haft en tjänst vid Lunds Botaniska trädgård som avdelningsledare, med ansvar för växtsystematiska kvarteren samt buskar och träd, som nu är avslutad. Min nuvarande tjänst har jag i egen verksamhet i Arbor Scandia som rådgivande arborist. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid växtmaterialets genetiska och morfologiska egenskaper som ger sig uttryck i härdighet och användbarhet för tänkt ståndort samt att växtmaterialet i alla avseenden motsvarar gängse kvalitetsnormer, vidare att alla insatser inom trädvården utförs på ett biologiskt korrekt sett.

Eric Wahlsteen

Landskapsingenjör
Ämne: Växtval och vegetationsbyggnad

Jag arbetade tidigare på Movium och är engagerad i växtdatabasen Movium Plantarum. Har undervisat landskapsingenjörer och landskapsarkitekter och håller föredrag om växter runt om i Sverige. Under de senaste åren har jag rest i Asien för att få en vidare och mer fördjupad kunskap om våra traditionella kulturväxter och för att kunna föreslå nya växter som inte redan förekommer i odling. För mig är fältarbetet mycket viktigt för att bättre förstå hur våra kulturväxter ska användas i odling. 
Jag drev tidigare plantskoleverksamhet i Borealis, riktad mot nya, ofta sällsynta, perenner och lökväxter. Idag arbetar jag på Sweco.

Eva-Lou Gustafsson

SLU Alnarp
Ämne: Växtbäddar och marklära

Jag är mark- växtagronom och halkade in på landskapssidan för länge sedan på grund av att jag gjorde rotstudier på jordbrukssidan. Det började med att jag fick gräva mig igenom jord under buskar och häckar (mest häckoxbär) som dött för att ingen hittade några ovanjordiska problem. Det fanns underjordiska problem av varierande slag, en del av dem berodde på anläggningen andra på befintlig jord. Jag blev intresserad av hur man gjorde på landskapssidan och insåg att det görs en hel del konstigheter, mycket beror det på byggsektorns packning av jorden, tidspress och brist på befintlig jord men en del beror enbart på brist på kunskap.
 
Jag har hand om den grundläggande markutbildningen för landskapsingenjörer och landskapsarkitekter på Alnarp. Min specialitet är markfysik, det vill säga hur vatten och luft rör sig i marken och hur marken fungerar ur växtens synpunkt. Ämnesområdet är viktigt eftersom kunskapsbristen inom området är stor. Vegetationen i staden är viktig och min kunskap kan bidra till att göra staden grönare. Jag gjorde den första utredningen om hur växterna ska klara av citytunnelbygget i Malmö för mer än 10 år sedan, varit konsult i förberedelserna inför BO00 (som inte blev) och BO01 och växtbäddarna där, har även varit med på ett hörn vid Drottningsholms lindplanteringar.

Fredrik Jergmo

Movium, SLU. Landskapsingenjör och civilekonom.
Ämne: Växtallergier. Ansvarig Movium Rådgivning

Landskapsingenjör (SLU) och civilekonom (Lunds Universitet).
 
Ansvarig för Movium Rådgivning och Movium Plantarum som jag var projektledare för under utvecklingsarbetet. Är dessutom kontaktperson för Movium Trädguide.
 
Sitter med i Moviums redaktion för Movium Magasin och bidrar med layout och skrivande. Producerar Movium Fakta tillsammans med min kollega Titti Olsson på Movium.
 
Som rådgivare kan jag svara på frågor om växter och allergier.
 
Har jobbat många år i reklambranschen och kombinerar på Movium mina gröna kunskaper med erfarenheter av marknadsföring och produktutveckling.
 

Henrik Sjöman

SLU Alnarp. Landskapsingenjör
Ämne: Växtval, etablering och plantkvalitet

Jobbar på Institutionen för landskapsplanering, Alnarp sedan 2003 som lärare och forskningsassistent. Inriktningen i undervisningen och forskningen är växtmateriallära och vegetationsbyggnad. Har även en tjänst på Göteborgs botaniska trädgård sedan 2015 som vetenskaplig intendent.
 
Jag har jobbat med växter sedan jag var nio år då jag till en början jobbade i traktens plantskola med ogräsrensning och vattning för att på lördagarna stå på torget i Arboga och sälja våra egenodlade sommarblommor. Har innan tiden på Alnarp jobbat med försäljning, projektering och anläggning, men alltid med fokus på växter. Efter landskapsingenjörsutbildningen på Alnarp blev jag involverad dels i växtundervisningen, främst för landskapsarkitekter och -ingenjörer, och dels i flera pågående forskningsprojekt med inriktning växt- och vegetationsutveckling. Jag har under flera år varit praktiskt ansvarig för några av de försök som pågår i landskapslaboratoriet i Alnarp.
 
Mycket av den kunskapsutvecklingen för växtmaterialgruppen på Alnarp sker bland annat i fält, där vi kan studera några av våra trädgårdsväxter i deras naturliga sammanhang. Därför har ett flertal fältexpeditioner genomförts under åren till Nordamerika, Kina, Georgien samt Öst- och Sydosteuropa för att där utveckla en kunskap och erfarenhet om växters utveckling under olika ståndortsförhållanden. Denna kunskap är till stor betydelse för att sedan kunna bygga vackra, funktionella och långsiktigt hållbara grönmiljöer. Min specialinriktning de senaste åren har varit främst vedartat växtmaterial och utveckling av perennaflor i naturlika planteringar.

Ingrid Åkesson

Hortonom och växtskyddsexpert, f.d. Jordbruksverket
Ämne: Sjukdomar på träd, buskar och perenner

Som rådgivare i Movium Rådgivning svarar jag på frågor om sjukdomar på träd, buskar och perenner. Jag var tidigare handläggare på Jordbruksverket och växtinspektionen, där jag arbetade med EU-gemensamma regler för att hindra introduktion av nya farliga skadegörare. Har tidigare arbetat många år vid SLU med diagnos och information om skadegörare på trädgårdsväxter. Jag har arbetat som växtskyddsexpert i Movium Rådgivning sedan starten 1988. Då fokuserade man på några Alnarpsexperter med ansvar för sina respektive ämnesområden. Vi lanserades då bland annat med ”gör som kungens trädgårdsmästare, gå med i Movium Rådgivning”.
 
Under 1993–1999 hade jag min arbetsplats på Movium, då jag var samordnare för rådgivningen. Vi gjorde då den första databasen över frågor och svar från de första tio åren, en viktig dokumentation av problemställningar inom den gröna sektorn med ”bästa möjliga svar” just då. Vi såg också möjligheten att förbättra rådgivningen genom att lägga ut frågor och svar på Internet men det var inte genomförbart då. Därför är det med stor glädje jag nu ser att rådgivningen blir bättre dokumenterad och Internet-baserad samt att det erbjuds flera experter inom en rad olika områden. Movium Utbildning och kursen "Sjuka träd och buskar" har varit en annan långkörare och ett viktigt komplement i arbetet med att sprida växtskyddskunskap. Med hortonomutbildning med växtskydd som specialinriktning i bagaget blev jag försöksledare och statskonsulent vid SLU. Rådgivning, utbildning och forskningsinformation i gränslandet mellan forskning och praktisk trädgårdsodling blev mitt arbetsfält. Under drygt två decennier arbetade jag med diagnoser, utredningar, försök, rådgivning och fortbildning i växtskyddsfrågor. Den samlade kunskapen och erfarenheten från denna tid låg till grund för boken "Växtskydd i trädgård" (1998), som jag skrev tillsammans med Maj-Lis Pettersson.
 
Fytosanitära frågor, dvs sådana växtskadegörare som är reglerade i lagstiftningen, är mitt arbetsfält. Målet är att förhindra spridning av växtskadegörare via internationell handel. För detta krävs internationella regler såväl som svenska. De senare är med få undantag identiska med EU:s regler. Det internationella arbetet innebär för min del att jag representerar Sverige i Bryssel, bland annat i en arbetsgrupp under EU-kommissionen, där förslag till ändring av våra nuvarande regler tas fram. Flera farliga skadegörare på träd diskuteras just nu. Sådana sprids inte bara med växter utan också med dåligt virke. Därför är frågor om träemballage i internationell handel just nu en väsentlig del av min vardag.

Jan-Olof Gullberg

Landskap & Management AB. Landskapsingenjör
Ämne: Lekplatssäkerhet samt anläggning och skötsel

Sedan min landskapsingenjörsexamen 1996 har jag arbetet som konsult, bland annat med projektering, underlag för upphandling av skötsel, projektledning, kontroll och besiktning. Besiktning av lekplatser har jag arbetet med under åren 1989-2015, men från 2016 ställer jag besiktningsväskan på hyllan för att fortsätta arbeta med säkerhetsfrågor på kontoret såsom granskning och utlåtande rörande drift- och underhållsplaner och intyg för islagsytors stötdämpande förmåga samt andra säkerhetsfrågor beträffande lekplatser. Utöver säkerhetsfrågor rörande lekplatser, kan jag även svara på frågor i anknytning till skötselentreprenader t.ex. förfrågningsunderlag, kontroll och projektledning.

Johan Moritz

Malmö stad
Ämne: Offentlig ljussättning.

Jag kommer från underhållningsbranschen och har arbetat med film, teve, teater och event, innan arkitekturbelysning och ljusdesign i urban miljö blev min vardag.
 
Jag har arbetat på Gatukontoret i Malmö stad sedan 2002. Jag kan förutom rådgivning i frågor gällande ljusdesign även bistå med erfarenheter från produkter och projekt. Kom ihåg! Man får inte bättre än man beställer.
 
När det gäller underlag till förfrågningsunderlag kan jag hjälpa till så att de viktigaste mätbara delarna kommer med i ett upphandlingsförfarande kopplat till LOU – lagen om offentlig upphandling.

Kurt Johansson

SLU Alnarp. Adjungerad professor
Ämne: Natursten

Kurt Johansson var i många år ordförande i Sveriges Stenindustriförbund (SSF) och president i EUROROC (European & International Federation of Natural Stone Industries). Kurt driver även företaget Marmor & Granit, grundat 1943. www.marmorgranit.se

Lennart Angselius

Kyrkogårdschef emeritus Jönköping
Ämne: Kyrkogårdsfrågor

Mina specialiteter när det gäller kyrkogårdsfrågor är alternativa gravskick, estetik, helhetssyn, skogskyrkogårdar och marknadsföring. 2002 fick jag Församlingsförbundets kulturpris för att jag arbetat med förnyelse av kyrkogårdskulturen och bevarande av värdefulla kyrkogårdsmiljöer. Mera går att läsa på www.svenskakyrkan.se.

Maj-Lis Pettersson

Gröna Råd Växtkonsulter AB. Hortonom, FK och statskonsulent
Ämne: Skadedjur och sjukdomar på träd, buskar och perenner

Maj-Lis Pettersson är hortonom, FK och statskonsulent. Maj-Lis har arbetat på SLU i 36 år. Den 30 juni 2012 gick hon i pension från SLU och började 1 juli som frilans i företaget Gröna Råd Växtkonsulter AB, se www.gronarad.se
 
Maj-Lis arbetar med rådgivning både inom yrkes- och fritidsodling, undervisning och är ofta anlitad som föredragshållare. Maj-Lis har skrivit flera böcker (bl.a. huvudredaktör för Trädgårdens växtskydd, N&K. 2011), en mängd faktablad och andra populärvetenskapliga alster. Under 33 års tid har Maj-Lis haft trädgårdsprogram i Sveriges Radio Uppland och medverkar sedan starten 2004 som trädgårdsexpert i P1:s program ”Odla med P1”.
 
Maj-Lis har medverkat i Movium-kurser som handlat om skadegörare på kyrkogård och buxbomskadegörare och även varit kursansvarig för Moviums kurs ”Sjuka träd, buskar och perenner”.

Mona Wembling

Landskapsarkitekt
Ämne: Växtkomposition och design

Mitt rådgivningsområde är växtdesign - i park och trädgård. Lignoser, perenner, sommarblommor och lökar. Perenner och lökar är min specialitet, framförallt lök. Jag har arbetat med undervisning på Alnarp (vegetationsbyggnad och växtkomposition) sedan 1997. Jag har hela tiden arbetat parallellt med egen verksamhet där jag mestadels formgivit privatträdgårdar (rådgivning, design).
 
Jag har ritat och varit med vid anläggandet av utställningsträdgårdar på Bo-97 i Staffanstorp och Bo01 i Malmö. För trädgården på Bo01 fick jag diplom och hedersomnämnande. Lökplan till Sofiero slottspark 2001 och 2002 tillhör ett av mina favoritprojekt liksom medverkan i boken Tulpan som gavs ut 1999 (medv. Kenneth L, Kjell Lundqvist, Mårten Hammer, Karin Berglund etc). Jag har även skrivit några faktablad och medverkat i boken 'Grönare liv för allergiker'.

Nina Gartz

Trafikverket, Landskapsarkitekt
Ämne: Vägarkitektur och vägutformning

Jag har en bakgrund som konsult med omfattande erfarenhet av planering, gestaltning och projektering av såväl småskaliga som storskaliga projekt. Sedan hösten 2018 arbetar jag på trafikverket som specialist inom arkitektur, landskap och gestaltning i infrastrukturprojekt. Att arbeta med infrastruktur i landskapet är en spännande och komplex uppgift som involverar många olika teknikområden. God väg- och järnvägsarkitektur handlar om utformning av helheten där form och funktion samspelar och man tar vara på platsens förutsättningar.
 
Som specialist på trafikverket hanterar jag landskaps- och gestaltningsfrågor kopplade till infrastruktur i planläggnings- och genomförandeprocessen, utveckling av metoder/verktyg för gestaltningsarbetet, gestaltningsprogram, utvärdering av gestaltningskvalitet, utformning av trafikplatser, broar, cykelbanor, stationsmiljöer mm.

Ove Samuelsson

Samko AB. Landskapsarkitekt LAR/MSA
Ämne: Besiktningsjuridik (AB 04, ABT 06) och praktiska besiktningsfrågor inom mark, va och utemiljö.

 
Av SP Certifiering certifierad besiktningsman, SBR
 
Jag har fyrtio års erfarenhet från markprojektering på olika företag i Göteborgsregionen, senast femton år på SWECO. Jag har parallellt med projekterandet jobbat som besiktningsman inom mark, va och
utemiljö. Jag arbetar sedan 2004 som egenföretagare, huvudsakligen med entreprenadbesiktningar. Jag är även anlitad som föreläsare på kurser i besiktning av markanläggningar för bl.a. Teknologisk Institut, Novo Utbildning och Movium. Jag medverkar även på Sveriges Arkitekters professionaliserings-program och fungerar även som mentor för besiktningsmän med den nya certifieringen för utemiljö (se www.beum.se)

Patrick Bellan

SLU. Trädkonsult, Trädgårdsingenjör
Ämne: Växtval av vedartat växtmaterial, vegetationsbyggnad och riskträdshantering.

Jag kan hjälpa dig med frågor om vegetationsbyggnad och växtval i staden.
 
Jag är anställd vid SLU i Alnarp, och undervisar främst i ämnen som växtkännedom, vegetationsbyggnad, växtteknik och växtanvändning.
 
Jag har inventerat stora delar av Malmös parkträd samt arbetat med uppdatering av Malmös träddatabas. Arbetet innebar bland annat art-identifiering, hälso- och riskbedömning i enlighet med Standard för trädinventeringar i urban miljö.
 
Jag är certifierad i riskträdsinventering, så kallat TRAQ-certifierad (tree risk assessment qualification), en internationell certifiering framtagen av International Society of Arboriculture. 


 
På fritiden skriver jag bloggen malmöträd, en fotoblogg med tillhörande beskrivningar om Malmös trädflora som med hjälp av text, bild och kartmaterial kan guida Malmöbor på trädsafari. 

Petter Åkerblom

SLU. Agronomie doktor och landskapsarkitekt LAR/MSA
Ämne: Skolgårdsförvaltning samt utemiljöer för barn och ungdom

Jag är landskapsarkitekt (MSc, SLU 1986) och på institutionen för Stad och Land på SLU i Uppsala arbetar jag som lärare, där en av mina uppgifter är att ansvara för de examensarbeten som genomförs på landskapsarkitektprogrammet. På Movium arbetade jag tidigare som koordinator för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer. Detta ingår i den nationella samordningsuppgift som Movium fått av regeringen. Jag är engagerad i olika nationella, nordiska och internationella nätverk där såväl forskare som praktiker utanför den akademiska världen som arbetar med dessa frågor. Bland annat arbetar jag med att etablera ett centrum för plats- och lärandeforskning tillsammans med representanter från flera av landets universitet och högskolor. 
 
Mig kan du fråga om sådant som rör utvecklande utemiljöer för barn och ungdomar. Jag arbetade fram till 2018 som koordinator för den nationella samordningsuppgiften, med fokus på det offentliga rummets betydelse för barn och unga, som Movium har sedan 1 januari 2006. Hit hör kunskapsutveckling och kunskapsspridning om planering, förvaltning och användning av skolgårdar, parker, bostadsgårdar och stadens utemiljö i övrigt på barns och ungas egna villkor.
 
Jag har ett brett kontaktnät med både forskare och praktiker som på olika sätt engagerar sig för miljöförbättring och utomhuspedagogik på skolgårdar och förskoletomter i Sverige och utomlands. 2005 disputerade jag med avhandlingen Lära av trädgård - pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet. Avhandlingen handlar både om odlingsverksamhet bland barn och unga och om strategier för att utveckla skolans utemiljö i stort. Se även Gröna Fakta 8/2005 "Med himlen som tak".
 

Roland Aronson

Sten och gravvårdar
Ämne: Rådgivning i sten- och gravvårdsfrågor

Med inriktning på nytillverkning, leverans och montering, underhåll, rengöring, renovering, restaurering, omarbetning och återanvändning med målsättning att bevara och utveckla en god kyrkogårds- och gravvårdskultur.
 
Tidigare ägare och VD för Vilshults Stensliperi AB 1981-2001 (Företagets namn ändrades under 2001 till GRF Gravvårdar). De produkter och tjänster som främst producerades: tillverkning av nya gravvårdar med försäljning, marknadsföring, leverans och montering. Service av äldre gravvårdar med komplettering, rengöring, renovering, restaurering, omarbetning och återanvändning. Monument med mera för gemensamhetsgravplatser som minneslundar, asklundar, kistgravplatser, kolumbarier etcetera. Övriga stenprodukter: tillbehör för gravanläggningar (blomsterlist, vasplattor, vaser med mera), samt stenkanter, gångbanehällar, trappor m.m. för parker och kyrkogårdar. Stenprodukter för inredning och utsmyckning av olika miljöer.
 
Utöver ansvaret för Vilshults Stensliperi var jag även marknads- och produktansvarig för ett antal företag inom försäljningsorganisationen GRF. Startat och utvecklat Gravvårdsskolan för utbildning av ombud, återförsäljare och egen personal inom gravvårdsområdet. Från 1986 ingår jag i styrelsen för Gravvårdsfirmornas Riksorganisation, GRO, först som sekreterare och från 1997 ordförande. Som företrädare för gravvårdsbranschen har jag på uppdrag träffat en etisk överenskommelse samt gemensamma leveransbestämmelser för gravvårdsbranschen med KO/Konsumentverket. Ingår i Centrala Gravvårdskommittén, CGK, sedan 1987. Ingår i Sveriges Stenindustriförbunds styrelse, SSF, sedan 1998. Har under de senaste 5 åren arbetat med: Försäljnings- och marknadsfrågor inom GRF Gravvårdar, bland annat genom framtagning av försäljningsmaterial, broschyrer etcetera. Deltagit i framtagning av broschyren Stenar berättar..., ett samarbetsprojekt med Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund, SBF. Inom SSF/GRO ansvarat för framtagandet av en handbok över ämnet Gravvårdar. Denna ingår som en del i ett omfattande material under namnet Stenhandboken – avsett för utbildning och uppslagsverk för stenindustrin och andra berörda. Från våren 2006 som konsult i sten- och gravvårdsfrågor med rådgivning för privatpersoner, branschföretag, begravningsbyråer, kyrkoråd och kyrkogårdsförvaltningar.

Tobias Emilsson

SLU Alnarp. Forskare
Ämne: Gröna tak och vegetationsbyggnad

Jag är åter vid SLU i Alnarp efter två år i Tyskland och svarar på frågor kring växtval och uppbyggnad av gröna tak.

Tomas Lagerström

Gröna Råd Växtkonsulter AB
Ämne: Växter: härdighet, klimatanpassning, vegetationsbyggnad, kulturmiljöer, beskärning

 
Tomas arbetar sedan många år med utveckling av växthantering i kulturmiljöer och har medverkat i många vårdplaneprojekt i Mellansverige. Tomas var tidigare ansvarig för Kunskapsträdgården och sortimentsuppbyggnaden på Ultuna campus. Det han är mest känd för är arbetet med växtutveckling med start på 80-talet i projekt Svenska Frökällor på inst. f. skogsgenetik.
 
Han har varit en av huvudaktörerna i uppbyggnaden av E-systemet och arbetar vidare med utveckling av nya och förbättrade växtmaterial. Tomas har medverkat i Moviums kursprogram sedan starten och har tidigare arbetat med växtbesiktning och utarbetade den första versionen av dåvarande Lantbruksstyrelsens kvalitetsbestämmelser. Tomas har skrivit många faktablad samt medverkat i ett stort antal tidningar med artiklar om träd och buskar, växthantering, växtkvalitet och beskärning. Belöningar: Skogs- och Lantbruksakademins belöning för "framstående insatser inom forskningsinformation" 1997. Gartnerfondens belöning 2003.

Örjan Stål

VIÖS AB
Ämne: Träd och teknisk infrastruktur

Jag kan som rådgivare ge stöd när det gäller mark- och trädfrågor samt ekologisk dagvattenhantering. Anläggning av växtbäddar samt projektering och planering för träd och buskar i urban miljö. Skydd av individuella träd vid exploatering och tekniska installationer i både natur och urban miljö. Flyttning och rehabilitering/vitalisering av gamla och stora träd. Användning av växter för ekologisk dagvattenhantering. Utredning och förebyggande åtgärder vid rotinträngningsproblematik i dränerings- och avloppsledningar samt övrig problemlösning gällande träd och ledningar.