movium.slu.se

Partnerskap

Projekt Nya stadsträd - selektion och utvärderingar

Publicerad 25 juni 2014

Namn: Projekt Nya stadsträd - selektion och utvärderingar

Start: 2010-04-01

Slut: 2013-03-31

Ansvarig: Henrik Sjöman

 

Summering:

 

Den första delen i ett påbörjat trädutvärderingsprojekt vid SLU Alnarp är nu avslutad. Projektets mål var att starta ett selektions- och utvecklingsarbete av nytt växtmaterial med fokus på stadsträd för offentlig miljö. Projektets syfte är att långsiktigt stärka konkurrenskraften hos svenska plantskolor genom produktutveckling i strategisk samverkan med olika kompetenser vid SLU. Detta fokus motiveras både av ett användarbehov och praktiska möjligheter till genomförande samt en stor marknadspotential. Ur ett vetenskapligt perspektiv är målsättningen med detta projekt att det skall integreras i den stadsträdsforskning som bedrivs vid SLU Alnarp där det idag finns ett stort forskningsfokus kring kunskapsutveckling av ett nytt växtmaterial för ett framtida klimat och en framtida användning inkluderat diverse ekosystemtjänster.

 

Med denna ovan nämnda målsättning har 40-60 olika arter och genotyper av träd insamlats och utplanterats på försöksfälten i Alnarp för fortsatt utvärdering. Denna insamling har sin bakgrund i noggranna studier av olika arter och deras utveckling i naturliga habitat för att på så sätt identifiera lämpliga arter och genotyper för specifika klimat och specifika användningsområden. De utplanterade arterna har även en stor användningspotential för urbana miljöer då de dels ersätter och kompletterar arter som vi idag använder i stor omfattning men som blivit angripna eller förväntas angripas av allvarliga sjukdoms- eller skadeangrepp. Dels är det arter som har en bättre potential att hantera olika typer av urbana växtmiljöer såsom torra och varma förhållanden, samt att de har en bättre förmåga att hantera olika typer av ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering, reducera vind och luftpartiklar, reglera klimatförhållanden etc., jämfört med det material som idag finns tillgänglig i odling.

 

I samband med att denna första fas av projektet avslutas har redan en fortsättning påbörjats med en djupanalys kring de olika trädarternas potential att leverera olika funktioner och värden för urbana miljöer.

 

Rapport: