PÅGÅENDE PROJEKT & AKTIVITETER

Senast uppdaterad 26 februari 2013

 

Projektnummer

Projektnamn

Kontaktperson

 

16/06 

Utveckling av kunskap inom användandet av skötsel av extensiva vegetationslösningar för stadsmiljö och bjälklag         

Tobias Emilsson

 

03/07 

Arkitektoniska-biodynamiska koncept   

Roland Gustavsson

 

05/07 

Utveckling och gestaltning av minnesplatser   

Ann-Britt Sörensen

 

18/07 

Utvecklingsmodeller för naturstråk vid bebyggelseexploatering      

Roland Gustavsson

 

19/07 

Uppbyggnad, berikning och skötsel av lundartade och exotiska miljöer    

Roland Gustavsson

 

22/08 

Europeiska Landskapskoncept och en dialogplanering med Ronneby som lokal kontext        

Roland Gustavsson

 

30/08 

Attraktiva miljöer för en mångfald av arter in vägnära miljöer

Tobias Emilsson

 

44/09 

Landsbygdsutveckling genom möten mellan landskaps- och kulturhändelser

Gunilla Lindholm

 

46/09 

Kunskapssammanställning om sjukdomar och skadegörare å träd i urban miljö

Johan Östberg

 

48/09 

Förstudie om grön rehabilitering på landsbygden      

Patrik Grahn                    

Lena Johnson

   

56/10 

Skolgårdsutveckling          

Fredrika Mårtensson

 

60/10 

Nya former för urban grönska i en förtätad stad? En pilotstudie i Malmö   

Carola Wingren               

Beatrix Alsanius           

Tim Delshammar

 

67/10 

Estetisk ljudplanering och ljudlandskap           

Mats Lieberg                   

Carola Wingren

 

71/10 

Layoutarbete, rapportmall

(Tim Delshammar)

Movium

 

75/10

Vad påverkar vattenstatusen och återhämtningen i mogna urbana gatuträd vars vattenförsörjning från grundvatten brutits         

Anna Wuolo

 

76/10 

En metod för att identifiera urbana träd vars rötter växer i VA-ledningar      

Ann-Mari Fransson

 

77/11 

Skolgårdsutveckling - Fas II         

Fredrika Mårtensson

 

78/11 

The Nordic Green Space Award Project

Tim Delshammar

  

85/11 

Trädvärderings- och vitesmodell för urbana träd         

Johan Östberg

 

86/11 

Soundscape Malmö 2       

Carola Wingren

 

87/11 

Mentorprojekt för kyrkogårdsförvaltning 

Angela Sandell

 

91/12

Offentlig-privata samförvaltningszoner: ett nytt verktyg för brukarmedverkan

Anders Busse Nielsen

 

96/12 

Underhållsskulden

Ann-Britt Sörensen

Läs mer om projektet här >>

 

97/12 

Harbourscape Manual      

Caroline Dahl

 

100/12

En genomgång och kritisk granskning av certifieringssystem för hållbar stadsutveckling  med avseende på friytor

Tim Delshammar

 

103/13

Träd för staden? En framtidsspaning kring faror och nya funktioner kopplade till den framtida stadsträdspopulationen i Sverige 

Henrik Sjöman

 

105/13

Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning? En jämförelse mellan offentliga och privata förvaltare i Sverige

Bengt Persson

 

106/13

Stadsplanering för ökad social jämlikhet

Mattias Qviström

 

108/13

Material i utemiljö och  miljöpåverkan

Ann Bergsjö

Åsa Bensch

 

109/13

Levande väggar, växtval för vertikal odling

Linda-Maria Mårtensson

 

111/13

Vitaliseringsförsök  av bokarna i Pildammsparken i Malmö

Anna Levinsson

 

113/13

Grönstruktur som integrerat stadsbyggnadselement? Förslag till uppföljning Lomma Hamn

Johanna Deak Sjöman

 

114/13

Skyddande av träd vid byggnation

Johan Östberg

 

120/14

Dagvatten och raingardens i Ängelholm – en fallstudie tillsammans med Ängelholms kommun i utvecklande och analys av raingardens för offentliga miljöer

Henrik Sjöman

 

121/14

Kontroll, uppföljning, utvärdering och incitament  för rätt skötselkvalitet

Anders Kristoffersson

 

124/14

Skolgårdsintervention

Fredrika Mårtensson

 

126/14 

Utvärdering av stadsodling i Helsingborg och Malmö

Tim Delshammar

 

112/14

Open Architecture Initiative? För metodutveckling och delandekultur

Caroline Dahl

 

123/14

PLAYSCAPES

Caroline Dahl