AVSLUTADE PROJEKT & AKTIVITETER

Senast uppdaterad 4 maj 2020.

 

Projektnummer

Projektnamn

Kontaktperson


191/17

Alternativa biobaserade kostnadseffektiva granulat till plastgräsmattor

Bengt Persson

Rapport


181/17

Begravningsverksamhetens utmaningar

Katarina Evenseth

Läs mer

 

180/17

Flytta stora träd

Petter Åkerblom

Läs mer

 

178/17

Geografisk analys av barns utemiljö som underlag för planering och förvaltnin

Kerstin Nordin

Rapport

 

177/17

Place and process rethought: Learning outcomes from the Rivercity, Gothenburg

Caroline Dahl

Rapport

 

172/16

NYTT MINNE - Återanvändning av gravstenar

Parvin Mazandarani

Läs mer

 

171/16

Hållbara mobilitetslösningar

Nina Vogel

Läs mer


170/16

GREEN SURGE Final Conference Malmö

Thomas B. Randrup

Läs mer

 

168/16

Funktionell täthet

Per G. Berg

Läs mer


167/16

Urbana löpspår

Mattias Qviström

Rapport

 

164/16

Hälsofrämjande utemiljö - koncept och modeller för att främja designprocesser

Anna Bengtsson

Delrapport

 

163/16

Gröna tak - en bra biotop för insekter?

Christine Haaland

Rapport

 

162/16

Branschbeskrivning utemiljö – uppdatering, fördjupning och förankring

Bengt Persson

Rapport

 

160/16

Beyond ISM: The Landscape of Landscape Urbanism

Gunilla Lindholm

Läs mer

 

158/16

Filmdokumentation av internationell skolgårdskonferens

Anders Rasmusson

Film

 

152/16

Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning

Fredrika Mårtensson

Rapport


149/15

Hållbar grönyteskötsel

Thomas B. Randrup och Johan Östberg

Rapport

 

146/15

Från rastyta till naturrum för skolgårdsförlagd undervisning

Fredrika Mårtensson

Rapport

 

144/15

State of Swedish Parks - A Pilot Study

Thomas B. Randrup

Rapport

 

133/14

Kan god utemiljö minska upplevelsen av störning från buller?

Erik Skärbäck

Rapport

 

132/14

Fysisk planering och stads- och stadsnära jordbruk i Uppsala län

Madeleine Granvik

Rapport


131/14

Arboretet vall Hage i Gävle som kunskapskälla och förnyelseprojekt

Allan Gunnarsson

Examensarbete

 

126/14

Utvärdering av stadsodling i Helsingborg och Malmö

Tim Delshammar

Rapport

 

124/14

Skolgårdsintervention

Fredrika Mårtensson

Rapport

 

122/14

Open Architecture Initiative - För metodutveckling och delandekultur.

Annelie Håkansson och Caroline Dahl

Rapport

 

121/14

Kontroll, uppföljning, utvärdering och incitament för rätt skötselkvalitet

Anders Kristoffersson

Rapport

 

117/13

Partnering i entreprenader för utemiljöskötsel

Anders Kristoffersson

Rapport

 

114/13

Skyddande av träd vid byggnation

Johan Östberg

Rapport

Movium Fakta

 

113/13

Grönstruktur som integrerat stadsbyggnadselement - Förslag till uppföljning Lomma Hamn

Johanna Deak Sjöman och Anders Kristoffersson

Rapport


111/13

Vitaliseringsförsök av bokarna i Pildammsparken i Malmö

Anna Levinsson

Rapport

 

109/13

Levande väggar

Linda-Maria Mårtensson / Tobias Emilsson

Rapport

 

108/13

Material i utemiljö och miljöpåverkan

Ann Bergsjö och Åsa Bensch

Movium Fakta

 

105/13

Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning – en jämförelse mellan offentliga och privata förvaltare i Sverige och Danmark.

Bengt Persson

Rapport

 

102/12

Begrepp i begravningsverksamhet

Ann-Britt Sörensen

Rapport

 

99/12

Urban Test-Labs' som mötesplatser för forskning och resilient stadsutveckling

Måns Norlin och Gunilla Lindholm

Rapport

 

91/12

Offentlig-privata samförvaltningszoner: ett nytt verktyg för brukarmedverkan

Anders Busse Nielsen

Rapport 1

Rapport 2

Rapport 3

 

81/11

Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande

Erik Skärbäck

Rapport

 

78/11

THE NORDIC GREEN SPACE AWARD PROJECT

Tim Delshammar

Läs mer

 

76/10

En metod för att identifiera urbana träd vars rötter växer i VA-ledningar

Ann-Mari Fransson

Rapport

 

74/10  

Trädgården och parken vid Tomarps Kungsgård, delprojekt           

Anna Jakobsson

 

72/10  

Förstudie - Problemet med underhållsskulden           

Ann-Britt Sörensen och Angela Sandell

 

70/10  

Kartläggning av svenska experter inom området träd i urban miljö

Tim Delshammar

 

69/10  

Seminarium om stadsodling, Kulturhuset hösten 2010        

Tim Delshammar

 

68/10 

Trygghet i bostadsområdets gröna miljöer      

Märit Jansson

Rapport

 

65/10  

Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet           

Ann-Britt Sörensen

 

58/10  

Seminarium om stadsodling       

Tim Delshammar

 

55/10

Projekt Nya stadsträd – selektion och utvärderingar

Henrik Sjöman

Rapport

 

52/09

Underhåll av järnvägstransportsystemets skötselgata – strategier och metoder för effektiv skötsel av vegetation

Anders Busse Nielsen

Rapport

 

51/09  

Landskapsanalys Siljan   

Karin Hammarlund och Jenny Nord

 

50/09 

Att kommunicera kring hållbar stadsutveckling: En Sociokulturell studie över diskursen mellan forskarmiljön och stadsplanerare       

Anders Larsson

 

48/09

Förstudie om grön rehabilitering på landsbygden

Patrik Grahn och lena Johnson

Rapport

 

47/09  

Värdet av grönytor - en kunskapssammanställning som underlag för stadsplanering

Märit Jansson

 

45/09  

Miljöaspekter på gravplanteringen         

Helena Karlén

 

44B/10          

Landsbygdsutveckling genom möten mellan landskaps- och kulturhändelser

Gunilla Lindholm

 

43/09  

Framtida kyrkogårdar - utarbetande av forskningsprojekt för kyrkogårdsområdet

Mats Lieberg                   

Ann-Britt Sörensen

 

42/09  

Etablering av kommunikationsplattform inom trädgårdsturism       

Göran Nilsson

 

41/09  

Kan pimpsten reducera risken för fosforförluster från golfgreenar?           

Siri Caspersen

 

40/09  

ALLOT- experimentell köksträdgård på Wanås           

Maria Hellström Reimer

 

39/09  

Internationell konferens om stadsträd - Urban Trees

Göran Nilsson

 

38/09 

Bete ur ett mångbruks och hållbarhetsperspektiv; betesdjur, beteseffekter, landskap och människor          

Ingrid Sarlöv-Herlin och Anders Herlin

 

37/09  

Informationsinsatser för ökad användning av prydnadsväxter i utemiljöer

Göran Nilsson

 

36/08  

Nordiska Trädgårdar - mässdeltagande 2009

Birgitta Rämert

 

34/08  

Kartering av miljökaraktärer på kommunövergripande nivå  

Erik Skärbäck

 

32/08  

Utvärdering av projekt Grön Rehabilitering i Östergötland    

Patrik Grahn

 

31/08  

Ekologisk omställning av utemiljön i efterkrigstidens bebyggelse  

Tim Delshammar

 

30/08

Attraktiva miljöer för en mångfald av arter i vägnära miljöer

Tobias Emilsson

 

26/08  

Fogar för markplattor av natursten - material och dimensionering  

Kaj Rolf

 

25/08  

Biotopförstärkning genom insådd/inplantering som metod för att gynna hotade insekter

Mårten Hammer

 

24/08  

Lokalklimatets effekt på bullerspridning           

Erik Skärbäck

 

23/08 

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel   

Anders Kristoffersson

 

20/08 

Det offentliga rummets möjligheter som pedagogisk miljö med koppling till konkreta utomhuspedagogiska metoder    

Torsten Kellander

 

17/07  

Naturstensmurar i kyrkogårdsmiljöer    

Ann-Britt Sörensen

 

16/07  

Skötselmanual för bostadsgårdar          

Bengt Persson

 

15/07  

Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet genom ett livscykelperspektiv

Tim Delshammar

 

14/07  

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel   

Anders Kristoffersson

 

12B/08           

Upphandlings- och byggråd för golfsektorn ­– fortsättning     

Kent Fridell

 

12/07  

Upphandlings- och byggråd för golfsektorn – förstudie         

Kent Fridell

 

11/07  

Urbankonst i det offentliga rummet        

Titti Olsson

 

08/07  

Förebyggande av ogräs i stenbeläggningars fogmaterial     

Håkan Schroeder

 

07/07  

Hållbar utveckling och förvaltning av vägrummet         

Tim Delshammar

 

06/07  

Växter på kyrkogård

Ann-Britt Sörensen

 

04/07  

Utveckling av Destination Söderslätt      

Ole Reiter

 

19/06  

Gröna Trappan       

Patrik Grahn

 

18/06  

VR i vägbyggandets tjänst, se projekt 2/06       

Caroline Hägerhall

 

14/06  

Användning av natursten i utomhusmiljö – utveckling av kunskap om materialhantering

Kaj Rolf

 

13C/06           

Kyrkogårdsprojekt, Kyrkogårdens och parkens gångar         

Ann-Britt Sörensen

 

13B/06           

Kyrkogårdsprojekt, Askgravlundar i Sverige     

Ann-Britt Sörensen

 

13A/06           

Kyrkogårdsprojekt, Design av återlämnade gravrätter           

Ann-Britt Sörensen

 

12/06  

Mark- och växter i vägmiljöer, en kurs i samarbete mellan E-gruppen, Movium och Vägverket 

Göran Nilsson

 

11/06  

System Living Plant Protection    

Hartmut Schüssler

 

10/06  

Grön Rehabilitering           

Susanna Lundqvist

 

08/06  

Trädsponsring – erfarenheter av samverkan mellan parkförvaltning, brukare och det privata näringslivet    

Tim Delshammar

 

07/06

Förebyggande av rotinväxning i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd 

Kaj Rolf

 

06/06  

Augustenborgs Botaniska Takträdgård 

Tobias Emilsson

 

05/06  

Att växa i samverkan - etablering av ett SamarbetsCenter i Malmö 

Mats Lieberg

 

04/06  

Ekologiskt uthållig parkskötsel   

Håkan Schroeder

 

03/06  

Utvärdering av totalentreprenad för skötsel av utemiljö på Augustenborg i Malmö

Anders Kristoffersson

 

02/06  

En vision för Virtual Reality i vägbyggandets tjänst     

Caroline Hägerhäll

 

01/06  

Utomhuspedagogik och skolträdgård   

Torsten Kellander