Faktablad
Movium Fakta nr 1 2013

YTAVRINNING OCH DAGVATTENHANTERING I BOSTADSOMRÅDEN

Publicerad 18 februari 2013

Bostadsområden utgör en stor del av det urbana landskapet. Grönskan och markmaterialen i bostadsområdena påverkar i hög grad tätortens övergripande dagvattenhantering och har en direkt koppling till kommun- ernas översvämningsplanering. Under 2011-12 genomfördes ett projekt vid SLU i Alnarp där både villakvarter och flerbostadsområden studerades för att klarlägga ytavrinningens storlek beroende på vegetation och andelen hårdgjorda ytor under olika nederbördsförhållanden.

 

Av Johanna Deak Sjöman

Sidor