Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2003

Tätt eller glest - trender och åsikter om god stadsplanering

Publicerad 1 januari 2003

Över 90 procent av Sveriges invånare bor i städer. Framför allt i storstadsområdena är tillväxten stor och bostadsbristen ett problem. Många förespråkar förtätning av redan befintlig innerstadsmiljö för att lösa bostadsfrågan och även göra staden mer hållbar i ett miljöperspektiv. Det finns aktuella exempel på att "småstaden" är en modell som vinner insteg i stadsplaneringen. I detta Gröna Fakta ger två forskare sin syn på dagens stadsplaneringsfrågor med utgångspunkt i frågan: är det bäst att bygga tätt eller glest? Vi belyser småstadsmodellen genom att två stadsplanerare presenterar två aktuella projekt, där gammal industrimark tas i anspråk för bostadsbyggande. Är detta sinnebilden för den goda staden?

Sidor