Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1993

Stadsförnyelse ur ett ekologiskt perspektiv

Publicerad 1 mars 1993

"Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social coh samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas." (Naturresurslagen 1 kap. 1§)

Sidor