Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2007

Stadens hårdgjorda miljöer som växtplats

Publicerad 1 maj 2007

Det är en komplicerad uppgift att hitta lämpiga växter som kan användas i anslutning till stadens hårdgjorda ytor. Dessa miljöer uppfattas allmänt ha fler nackdelar än fördelar för att växterna ska trivas. De kännetecknas bland annat av höga mark- och lufttemperaturer, förorenad jord, torr mark och luft samt högt pH. I detta Gröna Fakta beskrivs de mest avgörande ståndortsfaktorerna som påverkar stadens vegetation. Vi presenterar en rad trädarter som utvecklas väl och långsiktigt i hårdgjord stadsmiljö utifrån två typsituationer, som betraktas och upplevs som besvärliga och ibland till och med omöjliga att hantera.

Sidor