Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2008

Skulptur för lek

Publicerad 1 augusti 2008

Sedan 1990-talet har beställare i kommuner och bostadsföretag, liksom projektledande landskapsarkitekter, visat ett ökat intresse för att bygga lekplatser som innehåller annat än enbart prefabricerad lekutrustning. I Stockholm finns en tydlig trend att satsa på konstnärligt gestaltade lekplatser när ytrona på parkmark krymper. Här redovisas en studie om hur en grupp förskolebarn uppfattar och uppskattar denna typ av lekplats. Går det att tolka en miljö utifrån kontakter med yngre barn?

Sidor