Faktablad
Mvium Fakta 2 2015

REGNBÄDDAR – biofilter för behandling av dagvatten

Publicerad 11 maj 2015

I ett nyligen avslutat Vinnovaprojekt har forskare, representanter för industri och teknikkonsultföretag samt kommunala företrädare samverkat kring åtgärdsförslag för att skapa städer som står bättre rustade inför ökad urbanisering och ett mer nederbördsrikt klimat. I detta faktablad beskrivs kortfattat projektet och de teman som avhandlats. En fördjupning sker därefter i en av delstudierna – att med hjälp av ny teknik i form av regnbäddar infiltrera och rena dagvatten samt generera andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald och en estetiskt attraktiv miljö.

 

Av Kent Fridell & Fredrik Jergmo

Sidor