Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2002

Planera för trygghet i offentlig miljö

Publicerad 1 augusti 2002

Planerare och beslutsfattare betraktar ofta människor som en könsneutral grupp, trots att kvinnors och mäns liv och erfarenheter uppvisar tydliga olikheter. Om man tar hänsyn till kvinnors och mäns delvis skilda erfarenhetsvärldar reser sig frågor och problemområden som kräver nya svar och ny kunskap. I detta Gröna Fakta diskuteras ett genus-/könsteoretiskt perspektiv på fysisk planering genom att lyfta fram konstruktionen av stadsrummet som säker respektive otrygg plats. Till grund för diskussionen ligger erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt – ”Rädslans rum”. Trygghetsaspekter i parker och grönområden är ett viktigt tema att föra fram i sammanhanget.

Sidor