Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/2000

Örter och gräs i trafikmiljöer

Publicerad 1 mars 2000

Sedan några år pågår en utveckling av vegetation lämpad för tätortsnära trafikmiljöer. För att undvika ogräsförekomst i hårdgjorda ytor används örter och gräs som klarar den tuffa miljön i vägrummet. Vegetationen måste vara lättskött. Den bidrar till en lugnare trafikrytm och ska på sikt vara ekonomiskt försvarsbar. Faktabladet beskriver det nuvarande kunskapsläget kring örter och gräs i trafikmiljöer - erfarenheter från både anläggnings- och förvaltningsskedet. Växtbäddar och växtmaterial står i fokus.

Sidor