Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2001

Form och design i skötsel av stadens skog

Publicerad 1 januari 2001

De senaste decenniernas omdaningar i det svenska samhället, bland annat organisationsförändringar i kommunerna, har medfört praktiska konsekvenser för den långsiktiga utvecklingen och förvaltningen av våra tätortsnära skogs- och naturområden. Konsekvenserna har varit så stora att det finns all anledning att fråga: Har vi idag en tillräckligt omsorgsfull, engagerad och kvalificerad förvaltning av dessa områden, som gör att vi också tar ett långsiktigt framtida ansvar? Hur täcker man in olika kompetenser i förvaltningen? Hur kan vi öka både det professionella och det breda, folkligt förankrade engagemanget för närlandskapet och förvaltningsfrågorna? I detta Gröna Fakta vill vi ge inspiration till hur man kan lyfta kompetensen i förvaltningen av den tätortsnära kommunskogen, bland annat genom att presentera resultat från ett par projekt om "Urban Forestry" som bedrivits vid inst. för landskapsplanering Alnarp.

Sidor