Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2005

Bygg nytt i samklang med landskapet

Publicerad 1 januari 2005

Landskapet är ett kulturarv, något många känner igen och längtar till. Bebyggelsen har växt fram i samspel med landskapet. I dag sker en snabb förändring av jordbruket, landsbygden får nya invånare med nya livsstilar. Kulturlandskapet förändras. Det är viktigt att vår tids byggande fortsätter att anpassas till det karaktäristiska landskap som vi är vana vid. I ett projekt har det öppna landskapet innanför Hallandskusten behandlats - ett jordbrukslandskap i stark förändring. Frågan är hur bebyggelse och landskap kan samverka till en god miljö för boende och verksamheter samtidigt som landskapets särart bibehålls. Planerare i Hallands kommuner och länsstyrelsen i Halland har initierat projektet. Resultatet är ett gemensamt arkitekturprogram för Hallands inland.

Sidor