movium.slu.se

Partnerskap

Partnerskapsprojekt: Skolgårdsintervention

Publicerad 24 oktober 2019

Projektet Skolgårdsintervention, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat.

 

Sedan 2010 har forskare på SLU samarbete med Malmö Stad kring utvecklingen av skolgårdsmiljöer för barns lek, lärande och utveckling med påföljande utvärdering av rastaktiviteten på två skolor. Särskilt fokus ligger på att undersöka vilka parameterar i utemiljön som kan vara ett stöd för den fjärdedel av barnen som får för lite av sin dagliga aktivitet under rast.

 

I föreliggande projekt har insamlade forskningsdata bearbetats för att tillåta jämförelser av skolgårdsaktivitet under rast före och efter en ombyggnad med skolgårdsförgröning, ur följande aspekter: 1) Lekarnas kvalitet, 2) Fysisk aktivitetsnivå, 3) Barnens humör 4) Favoritaktiviteter 5) Naturkontakt, samt 6) Skolgårdens användning.

 

Uppföljningar med observationer och intervjuer av rastaktiviteter har kunnat ske varje termin och lagt grunden till fakultetens forskning kring utomhuspedagogik på skolgårdar.

 

Läs slutrapporten, författad av Fredrika Mårtensson och Mark Wales, här.

 

HARALD KLEIN