movium.slu.se

Terminalgatan, Helsingborg. Foto: Caroline Göransson.

movium.slu.se

Partnerskap

Workshop Rörelsefaktor

Publicerad 10 december 2019

Världshälsoorganisationen WHO har slagit fast att fysisk aktivitet har potential att påverka 13 av de 17 globala målen. För att detta ska vara möjligt behöver idrott och rörelse inkluderas på ett bättre sätt i samhällsplaneringen. Alla undersökningar visar att den fysiska aktiviteten minskar. För folkhälsans skull är det viktigt att ytor för idrott och rörelse finns med när städerna planeras. För att de ska vara tillgängliga för många och tillföra staden kvaliteter är placering och utformning viktigt. Med rätt förutsättningar kan ytor för idrott och rörelse även fylla en viktig socialfunktion.

 

Den kunskap som finns inom området fysisk aktivitet, idrott och samhällsplanering fokuserar främst på antingen fysisk aktivitet i vardagen eller idrottens yt- och anläggningsbehov. Hur idrottens behov tillgodoses i den fysiska planeringen eller hur olika typer av fysisk aktivitet, såväl den organiserade idrotten som fysisk aktivitet i vardagen, kan samspela och förstärka varandra finns mycket få studier.

 

Riksidrottsförbundet och FOJAB har tillsammans påbörjat ett arbete med att utveckla Rörelsefaktorn – ett verktyg för att arbeta med och integrera olika sorters fysisk aktivitet i stadsmiljön och i samhällsplaneringen. Rörelsefaktorn ska hantera alla olika typer av rörelse i ett sammanhang. Rörelsefaktorn ska kunna användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. För andra frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till, ex grönytefaktor, p-norm, buller- och ljusförhållanden etc. Genom att formulera och introducera en Rörelsefaktor kan vi bättre bevaka att fysisk aktivitet får en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen. Som en del i det inledande arbetet med att formulera Rörelsefaktorn vill FOJAB samla olika aktörer, personer från relevanta kommunala förvaltningar, representanter från idrottsrörelse och eventuellt privata byggaktörer för att tillsammans med FOJAB, Riksidrottsförbundet och forskare från SLU och MaU i workshopform tillsammans jobba med frågan.

 

FOJAB har beviljats ett aktivitetsbidrag från Movium Partnerskap för att i samarbete med Movium arrangera Workshop Rörelsefaktor, vilket kommer att ske i början av 2020. Den aktivitet som ansökan gäller avses vara startskottet i en längre process med samarbeten mellan FOJAB, Tankesmedjan Movium, SLU och Riksidrottsförbundet.

HARALD KLEIN

Sidor