movium.slu.se

Foto: författarna (Johanna Deak Sjöman, Anders Kristoffersson, Henrik Sjöman och Patrick Bellan)

movium.slu.se

Foto: författarna (Johanna Deak Sjöman, Anders Kristoffersson, Henrik Sjöman och Patrick Bellan)

movium.slu.se

Foto: författarna (Johanna Deak Sjöman, Anders Kristoffersson, Henrik Sjöman och Patrick Bellan)

movium.slu.se

Foto: författarna (Johanna Deak Sjöman, Anders Kristoffersson, Henrik Sjöman och Patrick Bellan)

Partnerskap

Partnerskapsprojekt om grönstruktur som integrerat stadsbyggnadselement

Publicerad 5 november 2018

Projektet Grönstruktur som integrerat stadsbyggnadselement - Förslag till uppföljning Lomma Hamn, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat. Projektet samfinansierades delvis av Delegationen för hållbara städer och Lomma kommun.

 

Syftet med projektet har varit att genomföra en uppföljning och en analys av Lomma Hamns grönstruktur som kan fungera som ett vägledande och stimulerande underlag för Lomma kommuns fortsatta utveckling av Lomma Hamn. Målet var att synliggöra de ekosystemstjänster som grönstrukturen bidrar till samt hur växtmaterialval och strategisk placering av denna fungerar som ett verktyg till genomförandet av ett flertal hållbarhetsmål. Lomma Hamn erbjuder både unika och utmanande förhållanden för en hållbar grönstruktur. Samtidigt som det geografiska läget vid Öresund bidrar till havsnära upplevelser för boende och besökare, skapar det också tuffa ståndortsförhållanden för en rad växter och kombinationer av mjuka och hårda material. Den rumsliga strukturen av byggnader och gatunät medför såväl skyddade innergårdsmiljöer som blåsigare öppna stråk och offentliga platser. Det skapas en rad olika ståndorts- och klimatförhållanden i stadsdelen där grönstrukturen måste ”skräddarsys” utifrån platsspecifika situationer och funktioner.

 

I projektet har många olika datainsamlingar och analyser legat till grund för en sammansatt analys och dessa presenteras utförligt i projektrapporten. Olika delar innefattar klimatmodellering med datorprogrammet EnviMet, intervjuer med boende och besökare i området och en ingående inventering av växtmaterialet och dess vitalitet. Baserat på den stora datamängden analyseras och presenteras resultatet i form av illustrationer av vegetationens effekt på klimatet, de intervjuades uppfattningar om området, exempel på lyckad och mindre lyckad växtetablering och slutligen en checklista för planering och genomförande av kommande projekt i Lomma hamn, såväl som för andra stadsbyggnadsprojekt.

 

Läs projektrapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor