movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

Partnerskap

Partnerskapsprojekt om biologisk mångfald på gröna tak

Publicerad 11 april 2018

Projektet ”Gröna tak – en bra biotop för insekter?”, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat. Projektet samfinansierades delvis av projektet BiodiverCity fas 3, där Vinnova är finansiär.

 

Studiens syfte var att bidra med kunskap kring insekters användande av gröna tak som biotop, samt att studera skillnader mellan Sedum-tak och biotoptak med en mer varierande växtlighet. Denna kunskap ska kunna användas för att anlägga gröna tak med syftet att öka den biologiska mångfalden.

 

Resultaten visade bland annat fler observationer på Sedum-tak än på biotoptak, där fetbladsväxten Phedimus var den klart populäraste växten bland insekterna som observerades. Phedimus finns ofta på mer avancerade Sedum-tak med tjockare jordlager.

 

Humlor var den insektgrupp som observerades mest (63%), 7% var bin, 3% blomflugor och 26% kunde inte identifieras. Fjärilar kunde observeras på bild bara vid två tillfällen. Sammantaget kan det konstateras att gröna tak kan användas som näringsbiotop för humlor, blomflugor och bin. Artdiversiteten på taken bedöms dock som relativt låg och vissa arter använder inte Sedum-tak utan bara biotoptak. För att uppnå en ökad biologisk mångfald av insekter är det viktigt att variera taktyper. Biotoptak och tak med Phedimus kan attrahera fler insekter än enkla Sedum-tak.

 

Läs projektrapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor