Partnerskap

På väg mot nya ekosystemtjänst-projekt

Publicerad 12 februari 2016

Den 10 februari var det Movium Partnerskapsträff i Uppsala på temat Planera för och med stadens ekosystemtjänster. Syftet med dagen var att försöka identifiera ett antal projekt som skulle kunna ta arbetet med ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprocessen framåt.

 

 

 

Utöver ett antal diskussionspass fick vi inspel för att vidga synen på vad ekosystemtjänsterna kan göra för nytta i staden. Lars Johansson, Ramböll, berättade om ett alldeles färskt projekt i Indien. Han framhöll ekosystemtjänsterna som ett sätt att kommunicera värden i staden mellan olika grupperingar, som var och en går in i frågorna med sin förförståelse och målbild. Vi kunde konstatera att indierna hade mycket att lära om ekosystemtjänster av oss, men också att vi hade mycket att lära av dem om mångfunktionella platser som levererar olika ekosystemtjänster vid olika tider på dygnet.

 

Emma Hell-Lövgren, Knivsta kommun, berättade om hur de arbetar med konnektivitetsanalys. Vanligtvis används metoden för att kartlägga olika djurarters habitat och hur olika noder länkas samman med stepping stonesför att djurarten ska kunna förflytta sig i landskapet. I Knivsta har konnektivitetsanalys använts för att se hur ”arten barn” kan förflytta sig i det urbana landskapet. Politikerna tog till sig detta arbetssätt och skrev in barnens perspektiv som utgångspunkt i utbyggnadsplaner. Detta är ett spännande område och fler borde fundera över kopplingarna mellan ekosystemtjänster och att bygga städer för barn och unga – två av vår tids stora stadsplaneringsfrågor!

 

Daniel Bergquist, SLU, visade hur man i Rio de Janeiro gjort om ett område där man dumpat avfall, mellan en favela och en rikare stadsdel, till storskalig stadsodling. På grund av de höga föroreningshalterna började man odla i upphöjda bäddar, med buskar emellan. Dessa buskar sög föroreningarna ur marken, så den gick att använda till odling av mat och medicinalväxter. Buskarna användes sedan till exempelvis staket. Så resultatet blev: från en förorenad avfallsplats till en trygg mötesplats som levererade en mångfald av ekosystemtjänster.

 

Workshopens diskussioner landade i ett antal konkreta projektidéer som samlades i fyra ämnesområden. Vi kommer att arbeta vidare med dessa, och förhoppningen är att kunna rigga ett antal partnerskapsprojekt till höstens ansökningsomgång (deadline 15 oktober). Hör gärna av er till mig, Anders Rasmusson, om ni är intresserade av något av områdena nedan, och vill vara med i projektarbetet!

 

1. Utveckling av verktyg för att kommunicera, värdera och prioritera ekosystemtjänster, för att säkerställa att inget går förlorat vid överlämningen mellan stadsbyggnadsprocessens olika faser, utveckling av grönytefaktorn, etc.

 

2. Planeringsinspiration från medborgarna – vad har ekosystemtjänster för värde för mig som invånare i staden? Citizen science, crowdsourcing, ”sociotops-app” och andra verktyg för att samla information kring ekosystemtjänster.

 

3. Kunskapsutveckling inom skötsel och ekosystemtjänster – om att göra annorlunda. Nya sätt att tänka, agera, acceptera – för operativ personal, planerare och brukare.

 

4. Utveckling av kunskapsbank, med exempelsamling, utmaningar och lösningar, verktygslåda för att arbeta med ekosystemtjänster, etc.

 

 

Text och foto: Anders Rasmusson