movium.slu.se

Partnerskap

NYTT PARTNERSKAPSPROJEKT BEVILJAT

Publicerad 19 november 2020

Höstens ansökningsomgång för att söka projektmedel från Movium Partnerskap är nu avklarad. Beredningsgruppen har sammanträtt och beslut fattats. Ett projekt beviljades stöd.

 

Huvudstudie

Naturbaserade leklandskap för barn och unga

Vi befinner oss i en utveckling där avskalade och tillrättalagda platser håller på att bli norm för barn och ungas utemiljöer. Ofta ligger fokus på inköp och utplacering av standardiserade lekredskap. Chansen till kontakt med omgivande landskap, flora och fauna i vardagen är ofta liten. Samtidigt finns det ett stort intresse av att försöka skapa mer komplexa leklandskap i många kommuner. Syftet med projektet är att möta detta intresse med en teori och en praktik kring hållbara naturbaserade leklandskap. Projektet prövar en synvända där naturmark tas som utgångspunkt för anläggning och design av lekmiljö.

 

I projektet samarbetar en tvärvetenskaplig konstellation av forskare och praktiker i det konceptuella, designmässiga och tekniska arbetet med att utveckla naturbaserade lekmiljöer. Lekotoper är ett begrepp med förankring i landskapsekologins begreppsapparat som vi och våra partners använder när vi beskriver hållbara naturbaserade lekmiljöer med barnperspektiv som kombinerar lekvärden och naturvärden. Efter Ingunn Fjörtofts lansering av begreppet 2012 används det som ett ledord för utformning av lekmiljö som tydliggör barns rätt att ta plats i staden och tillgodoser deras basala behov av lek, rörelse och naturkontakt och samtidigt levererar ekosystemtjänster.

 

Partners är: Örebro stad, Urbio AB

Projektet leds av Fredrika Mårtensson, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 347 000 skr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs till den 15 mars samt till den 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också att löpande ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: https://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN