movium.slu.se

Partnerskap

NYA PARTNERSKAPSPROJEKT OCH -AKTIVITETER BEVILJADE

Publicerad 7 maj 2021

Vårens ansökningsomgång för att söka projektmedel från Movium Partnerskap är nu avklarad. Beredningsgruppen har sammanträtt och beslut fattats. Då det fanns outnyttjade medel från tidigare beviljade projekt som aldrig genomfördes fanns det möjlighet att bevilja fler projekt än normalt så fem nya projekt har beviljats stöd. Längre ner finner ni också en redovisning av de aktivitetsstöd som har beviljats sedan maj 2020.

 

Kunskapssammanställning

Sammanställning av odlingserfarenheter av träd och buskar för ett nordligt klimat

Idag har vi en relativt god kunskap om vanligt använda träd- och buskarter beträffande deras kapacitet för olika typer av växtmiljöer. Många av dessa vanliga träd- och buskarter är sådana som vi i en snar framtid inte längre kan använda då de redan idag, eller i en snar framtid, drabbas av allvarliga sjukdoms- eller skadeangrepp. Denna slutsats medför att vi redan idag måste börja lära oss använda ett idag otraditionellt växtmaterial. Ur ett nordligt perspektiv är just mångfald en stor utmaning då klimatet medför en begränsning kring antalet odlingsvärda arter vilket gör nordliga delar av landet mer utsatta ifall någon av de överanvända arterna skulle drabbas av allvarliga sjukdoms- eller skadeangrepp med omfattande förluster av träd och/eller buskar som resultat.

 

Projektet inleds med framtagandet av ett digitalt förfrågningsunderlag där syftet är att personen/organisationen i fråga kan dela med sig av sina erfarenheter av att odla ett för regionen otraditionellt växtmaterial. Detta kommer att skickas ut till personer och organisationer med erfarenhet av att odla ett otraditionellt växtmaterial i ett nordligt klimat, vilket inkluderar norra Sverige (odlingszon 4-8), norra och centrala Finland, och norra och centrala Norge. Utifrån vidare bearbetning och en workshop skall ett utkast av en ny partnerskapsansökan presenteras för att gå vidare med hur detta identifierade växtmaterial blir tillgängligt, samt ifall mer kompletterande studier av identifierat växtmaterial behövs såsom utvärdering av dess kapacitet att hantera torka, översvämning etc.

 

Partners är: Luleå Kommun, Skellefteå Kommun, E-planta ekonomisk förening, Umeå Kommun

Projektet leds av Henrik Sjöman, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 175 000 skr.

 

Huvudstudie

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande 

Upp emot 85 % av vår tid tillbringas inomhus eller i bil trots att det råder konsensus kring att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa. Tiden för att röra sig i grönytor är väldigt begränsad i ett land som Sverige med en sen vår, tidig höst och lång vinter. En väg framåt då utomhusmiljöerna är begränsade i våra allt mer förtätade städer är att skapa gröna rum på arbetsplatser eller i väntrum på sjukhus med liknande återhämtningsmöjligheter som i utomhusmiljöer. Dock finns det ytterst få studier på hur rum där du kan uppleva en skog med rörelser, lukt och ljud bidrar till välmående på arbetsplatser.

 

Detta projekt syftar till att ge ökad kunskap på hur man kan kombinera multisensoriska upplevelser av syn, ljud och eventuellt lukt på små ytor inomhus, utomhus i liknande ytor samt grönytor där personal/allmänhet kan ta mikropauser för att preventivt minska stress eller för att i stunden minska. Under vår/sommar 2021 genomförs en pilotstudie med inomhusrum och under höst/vår 2022 genomförs studier utomhus. Tanken är att resultaten av inomhus- och utomhusstudien bland annat skall visas på H22-mässan i juni 2022.

 

Partners är: Helsingborgs stad

Projektet leds av Marcus Hedblom, Institutionen för stad och land

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 600 000 skr.

 

Huvudstudie

Planeringssystem för behovsstyrd utemiljöskötsel genom användning av mätdata från sensorer

En grundläggande forskningsfråga i projektet är att undersöka hur de mätdata och information, som nya smarta tekniska lösningar genererar, bäst kan användas för att förbättra utemiljöskötseln mot utökad behovsstyrning med målen ökad effektivitet, hållbarhet och biologisk mångfald. I projektet är utgångspunkten att testa de lösningar som finns tillgängliga och undersöka hur dessa på bästa sätt integreras i de organisationer som ska bedriva skötseln.

 

Det finns i dagsläget inga verksamheter och ingen forskning med fokus på utemiljöskötsel som tagit fram kompletta system som täcker hela verksamhetsplaneringen baserat på digital information. Det behöver byggas upp en förståelse för hur ett sådant system kan utformas för att täcka hela verksamheten baserat på digital information som grund för ökad behovsstyrning av skötseln. En viktig forskningsfråga är att ta fram ett ramverk för den samlade verksamhetsplaneringen för skötsel av utemiljö och visa hur dellösningar successivt kan byggas upp och komplettera systemet. Hur skapar vi smarta, effektiva lösningar för parkskötsel som är väl integrerade med verksamheterna som ansvarar för skötseln?

 

Partners är: Husqvarna AB, Park och naturförvaltningen - Göteborgs stad

Projektet leds av Anders Kristoffersson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 580 000 skr.

 

Huvudstudie

Bevattning med stöd av data från sensorer och andra datakällor

Sakernas internet (IOT) har nått även den gröna branschen där olika typer av sensorer kan ha en potential att skapa nya förutsättningar att anpassa skötseln av utemiljöer. I och med att priserna har sjunkit och systemen blivit mer användarvänliga ökar mängden tillämpningar.

Behovsanpassad bevattning baserad på insamlad sensordata skulle kunna bidra till nya arbetssätt och därigenom ge betydande miljövinster, och bättre växtkvalitet till en lägre kostnad. 

 

Den grundläggande frågan är att undersöka om fuktmätare placerade i trädbäddar och planteringsytor på ett bra sätt kan beskriva växternas upplevda miljö och vattenbehov.

Många av de sensorer som används idag är utvecklade för jordbruks- eller golfsektorn med djupa homogena växtbäddar. I urbana jordar har man stora variationer i jordsammasättningen både på djupet och i plan. Det är därför osäkert hur dessa sensorer kommer att fungera och om de kan installeras utan omfattande kalibrering i jordar och substrat i urban miljö. Vi kommer koppla sensorernas mätvärden till platsens jordsammansättningen för att se om det fungerar att använda de generiska kalibreringar som tillverkarna tillhandahåller eller om man måste anpassa dessa. Vi kommer också undersöka mätkvalitet förändras över tid och om det är kopplat till förändringar i jorden elleråldrande hos sensor. Vi vill jämföra mätningar på själva växten med de mätningar som vi gör på jordens fukthalt för att se hur väl markbaserade sensorer beskriver växtens stressnivå.

 

Partners är: Husqvarna AB, Park och naturförvaltningen - Göteborgs stad

Projektet leds av Tobias Emilsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 600 000 skr.

 

Förstudie

Här inne finns en stad – att utveckla multifunktionella områden i en två-dimensionell gränszon

Vi ärver en infrastruktur från tidigare decennier och nu måste vi hitta fler perspektiv att förhålla oss till dessa platser. Det här är ett praktiskt problem som berör många kommuner och rymmer flera dilemman som kan behöva beforskas.

I detta partnerskapsprojekt vill vi identifiera hinder och undersöka potentialen att skapa en samverkan mellan kommunal och statlig planering för att möjliggöra multifunktionella friytor i vägnära områden. Metoden är att utgå från två fallstudier och att koppla ihop forskning med praktiska problem. Projektgruppen representerar Burlövs kommun, Sundbybergs stad, och SLU med en referensgrupp som representerar en bredare forskning på SLU. I workshoppar deltar även Trafikverket och Boverket.

 

Partners är: Sundbybergs stad, Burlövs kommun

Projektet leds av Emily Wade, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 330 000 skr.

 

Aktiviteter som beslutats sedan maj 2020:

 

Seminarium

Mellan forskning och praktik: Utemiljödagen i AlnarpSökande avser att anordna en digital ”seminarieworkshop”, Utemiljödagen, förmiddagen den 26 januari 2021, kring vad som sker ”mellan forskning och praktik” inom utemiljöförvaltning. Syftet är främst att förbättra kopplingen och samarbetet mellan forskning och praktik, både direkt genom utbyte vid seminarieworkshopen och på sikt genom insikter under aktiviteten. Fyra inriktningar kommer att presenteras: möjligheter med en ny bok (publicering); sammanställd kunskap om utemiljöns förvaltning i senare års studier (forskningsöverblick); smarta parker och; brukarmedverkan. Dagen innefattar kommunikation med bransch om flera aspekter av utemiljöförvaltning och dess roll, t ex för ekosystemtjänster, hälsa och barn som brukare.

Se mer på: https://www.slu.se/ew-kalender/2021/1/utemiljodagen-2021/

 

Sökande: Märit Jansson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 35 000 kr.

 

Kunskapssammanställning

Spridning och utvärdering som grund till utveckling av ekosystemtjänstverktyget ESTERESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) version 1.1 är en prototyp för Boverkets verktyg för att göra en ekosystemtjänstanalys. ESTER är utvecklat för att stötta framför allt kommuner att få en bild av vilka ekosystemtjänster som finns på en plats och hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en planerad åtgärd. Under höst och vinter 2020 har Boverket, med hjälp av Movium, för avsikt att sprida ESTER till en större målgrupp samtidigt som en utvärdering av verktyget genomförs vilken kan ligga till grund för en vidareutveckling. 

 

Sökande: Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 41 500 kr.

 

Kunskapssammanställning

Evidensbaserade riktlinjer vid planering av städers grönområdenAktiviteten handlar om att genomföra en större, heltäckande systematisk review inriktad på att undersöka evidensläget avseende samband mellan människors hälsa och tillgång till urbana grönområden. Vi ska undersöka evidensläget med avseende på avstånd till grönområdena; storleken på grönområdena; innehållet/kvaliteten på grönområdena; läget i staden/kontexten avseende storlek på staden eller om det handlar om förort, centrum mm. Vi avser även undersöka hur ovanstående relateras till olika brukargrupper som äldre, barn, funktionshindrade mm.

Arbetet planeras att publiceras som ett Movium Fakta. Sammanställningen ska också bidra till Naturvårdsverket och Boverket nationella ´Vägledning för kommunal grönplanering´.

 

Sökande: Patrik Grahn, Institutionen för människa och samhälle

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr. I projektet ingår även finansiering om 50 000 kr från Boverket samt 50 000 kr från Naturvårdsverket.

 

Kunskapssammanställning

Skolgårdars och förskolegårdars ytor – en kunskapssammanställningAktiviteten syftar till att färdigställa en kunskapssammanställning om skolgårdars och förskolegårdars ytor, baserat på ett kort projekt som avrapporterades till Boverket i slutet av januari 2021, men som genom en fortsättning kan ge många mervärden till både bransch och akademi.

Under november 2020 – januari 2021 genomfördes uppdraget att ta fram en fördjupad analys kring skolgårdars och förskolegårdars ytor till Boverket, där Märit Jansson (projektledare, universitetslektor) och Julia Schneider (forskningsassistent) genomförde större delen av arbetet, med stöd från Fredrika Mårtensson, Maria Kylin och Linnea Fridell samt i dialog med Boverket och Lena Jungmark vid Movium. Arbetet har resulterat i en stor mängd insamlad kunskap som dock inte har hunnit bearbetas tillräckligt för att kunna publiceras självständigt som en kunskapssammanställning.

Genom att färdigställa en LTV-rapport och dessutom använda materialet till ett Movium fakta, kommer kunskapen att komma branschen till del. Dessutom kan arbetet ligga till grund för att ta fram en vetenskaplig översiktsartikel. Utöver detta utgör arbetet kring kunskapssammanställningen ett gemensamt, kreativt och angeläget fokusområde för forskare vid SLU i Alnarp med fokus på barns utemiljöer.

 

Sökande: Märit Jansson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Workshop

Serieworkshop i två delar för fördjupad studie av social rättvisa i projektet Att skicka begrepp på resaI Movium partnerskapsprojektet Att skicka begrepp på resa undersöker och utvecklar Topia landskapsarkitekter och forskare från SLU befintliga och nya begrepp användbara för att främja social rättvisa inom stadens gröna mellanrum. Projektets mål är att utveckla perspektiv för att synliggöra mångdimensionaliteten i stadens gröna mellanrum, inte bara för professionella utan även för lekmän, beslutsfattare, politiker eller brukare. Projektet tar sin utgångspunkt i en situation där förtätningsidealets effekter bearbetas ur ett rättviseperspektiv på Nytorps gärde i Stockholm, men skulle lika gärna kunna handla om en situation någon annan stans. I projektet har praktikerna på Topia och forskarna i samarbete, prövat moment som workshops i fält, läsecirkel, referensgrupp, brevväxling och framtagande av vykort. I projektet har ett ”research gap” identifierats, avseende metoder för att undersöka social rättvisa i sin fulla komplexitet och kontinuitet. Vi vill komplettera nuvarande projekt med detta perspektiv och behöver komplettera projektteamet med kompetens för visuellt berättande. Aktivitetsbidrag söks för arvode till serietecknare Sara Granér samt för material för en workshop i visuellt berättande som planeras att genomföras den 28 september 2021.

 

Sökande: Carola Wingren, Institutionen för stad och land

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Kunskapssammanställning

Parker och stadsrum Landet runt 1985–2020Under de senaste 30 åren har många kommuner gjort stora insatser för att förbättra sin stadsmiljö. Många parker har rustats upp, nya strandpromenader och parkkoncept har sett dagens ljus. Stadsrummen har också aktiverats genom planteringskampanjer och olika former av evenemang. Allt för att stärka gemenskap, erbjuda nya upplevelser, öka tryggheten och tillämpa ny ekologisk stadsbyggnadsteknik. För många kommuner har stadsmiljön blivit ett strategiskt viktigt medel för att öka livskvalitet och identitet.

När Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) jubilerar och fyller 100 år är detta något som föreningen vill uppmärksamma. I en liten kunskapssammanställning (jubileumsskrift) vill FSS lyfta fram några av de intressanta projekt som tillkommit under tidsperioden 1985 - 2020. Sammantaget kommer inemot 40 kommuner/projekt att väljas ut för att visa den mångfald och den bredd som genomförda projekt från tidsperioden representerar. Avsikten är att de utvalda projekten ska utgöra ett urval av stora och små kommuner från norr till söder och från hela tidsperioden – dvs både de som har 30 år på nacken och några helt aktuella.

Urvalet processas i projektgruppen och i FSS styrelse, med Movium:s kontaktperson och några ytterligare kontakter. 

Förhoppningen är att denna historiska återblick för åren 1985 till 2020 utgör ett dokument som kan ge inspiration inför de utmaningar som branschen står inför idag.

 

Sökande: Liselott Johansson, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 46 875 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs till den 15 mars samt till den 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också att löpande ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: https://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN

Sidor