movium.slu.se

Partnerskap

NYA PARTNERSKAPSPROJEKT BEVILJADE

Publicerad 7 maj 2020

Vårens ansökningsomgång för att söka projektmedel från Movium Partnerskap är nu avklarad. Den nya beredningsgruppen har sammanträtt, och de projekt som beviljades stöd är:

 

Projekt

 

Huvudstudie

Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog

I ett klimat som blir mer extremt ökar risken för brand- och stormskador i och kring skogarna. Dessa hot som klimatförändringarna utgör kräver en omstrukturering kring skogsbrukets struktur och förvaltning av tätortsnära skog. I stadsområden är risken för bränder till samhället störst och det är också effekterna av förebyggande åtgärder på värden som stadssamhällen knyter till skogen. I detta projekt föreslår vi att ta itu med hur olika förvaltningsscenarier undergräver, vårdar eller förbättrar värdena kopplade till det tätortsnära skogslandskapet.

 

Syftet med projektet är att med skogliga hållbarhetsanalyser hitta en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värden på lång sikt genom en hållbar skötsel av tätortsnära skogar. Detta inbegriper minskade risker för brand- och stormskador samt ökad kolinlagring, rekreation och kulturell värden. Öka och sprida kunskapen om möjligheter med anpassad skötsel av tätortsnära skogar i ett föränderligt klimat.

 

Projektet utförs i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Räddningstjänsten i Medelpad, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt forskare från SLU Fakulteten för skogsvetenskap

 

Partners är: Sundsvalls kommun

Projektet leds av Andrew Butler, Institutionen för Stad och Land

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 125 000 kr.

 

Huvudstudie

Mellan plats och plan: implementering av Plan Redux

Stadsbyggandet i Sverige och internationellt handlar allt mer om att tillvarata befintliga miljöer och transformera dessa. Då dessa områden ofta har komplexa problemställningar och förutsättningar som behöver utredas blir tiden mellan idé och genomförande ofta utsträckt till decennier. Detta har lett till att många projekt söker efter tillfälliga eller inkrementella förändringar vilket har gjort att tidsaspekten i planeringen fått en ökad betydelse. Att kunna ha en meningsfull användning av dessa områden under transformationsprocessens fortgående är ett angeläget område för forskningen liksom hur erfarenheterna från de aktiviteter som tagit plats i området tas till vara.

 

Forskningsprojektet bygger på resultat och nätverk som etablerats under ett 6-årigt forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet (LTH) och Göteborgs stad. Tidigare forskningsprojekt har identifierat utmaningar och forskningsbehov samt formulerat ett så kallat metodologiskt ramverk, kallat Plan Redux, för att bemöta några av de identifierade utmaningarna som framkommit genom det tidigare genomförda forskningsprojektet.

 

Denna ansökan syftar till att möjliggöra fortsatt forskningssamarbete i form av följeforskning. Projektet kommer att arbeta med att testa och implementera delar av det metodologiska ramverket som utvecklats. Detta avses ske under två års tid i samverkan med kommunens berörda förvaltningar och bolag. Projektet struktureras genom ett antal workshops där de olika metoderna och verktygen introduceras och diskuteras för att sedan arbetas med under den mellanliggande tiden.

 

Partners är: Göteborgs stad

Projektet leds av Caroline Dahl, Institutionen för landskap, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 150 000 kr.

 

Huvudstudie

Att skicka begrepp på resa – för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar 

Det övergripande syftet med projektet är att tillgängliggöra och skapa ett mer socialt rättvist och jämlikt användande av stadens gröna mellanrum (de gröna allmänningarna). Mål för arbetet är att i ett samspel mellan praktik och akademi synliggöra och utveckla begrepp för att beskriva och medvetandegöra den mångdimensionalitet som stadens gröna mellanrum rymmer, inte bara för professionella utan även för lekmän, beslutsfattare, politiker eller brukare. I förlängningen kan en förståelse skapas för de möjligheter som ryms för ett socialt rättvist och jämlikt användande för stadens invånare.

 

I projektet finns en förhoppning att de begrepp som ”skickas på resa” mellan akademi och praktik också ska bli verktyg för brukare och beslutsfattare, för att beskriva och förhandla om de möjligheter som inte alltid nyttjas och som annars riskerar att bli oupptäckta till dess de byggs bort i städers förtätningsiver. Projektet har kommit till för att värna och utveckla gröna mellanrum i staden. Där människors vilja att skapa sammanhang och bli delaktiga, kan bli en hävstång för dess bevarande och utvecklat nyttjande till gagn för stadens mångfald och invånarnas hälsa.

 

Partners är: Topia landskapsarkitekter

Projektet leds av Carola Wingren, Institutionen för Stad och Land

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 448 000 kr.

 

Aktiviteter som beslutats hittills under 2020:

 

Seminarium

Biogas från urbana gräsytor

I ansökan söks medel för att genomföra ett seminarium ´Biogas från urbana gräsytor´ den 20 mars 2020 på Alnarp. Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´, som genomförts i ett samarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt SLU Alnarp, för organisationer och personer som har intresse för hållbar skötsel av urbana gräsytor och naturmarksgräsytor. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för produktion av såväl biogas (fordonsgas) som biogödsel för gödsling av livsmedelsgrödor på åkermark.

 

Seminariet delfinansieras till 50% av Movium och till 50% av Partnerskap Alnarp.

Notera att seminariet blivit framflyttat p.g.a. rådande läge med Covid-19.

Projektet leds av Sven-Erik Svensson, Inst. för biosystem och teknologi

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 7 000 kr.

 

Workshop

Den viktiga osynliga landskapsarkitekturen

– om platser som inte är tänkta eller uttänkta

– om platser som vackert underordnar sig

– om lågmälda landskapsarkitekter

– om att verka i små projekt

 

Syftet är att belysa behovet av en icke manifesterande landskapsarkitektur och av transdisciplinära samarbeten som kan hantera denna typ av projekt, samt att arbeta för upphandlingsbarhet av projekten.

 

Mål med partnerskapsaktiviteten är att sammanföra representanter för kommun, konsultbranschen, konstvärld samt SLU för att undersöka behov och möjliga sätt att arbeta vidare på. Konkret handlar det om att försöka finna projektfinansiering för ett större organiserat projekt med möjlighet att bjuda in en bredare grupp verksamma.

 

Projektet leds av Jitka Svensson, Institutionen för landskap, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Kunskapssammanställning

En översikt av empirisk data för Nature Based Solutions i Malmö - ett underlag för undervisning, forskning och samverkan.

Projektet syftar till att göra en sammanställning över det datamaterial (mätdata, enkäter, geodata, etc) som finns vid Malmö stads olika förvaltningar och SLU avseende blå-grön infrastruktur. När översikten har gjorts så kommer en workshop att hållas med forskare vid SLU och Malmö stad för att gemensamt formulera forskningsfrågor som är aktuella att arbeta vidare med tillsammans.

 

Projektet leds av Åsa Ode Sang, Institutionen för landskap, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs till den 15 mars samt till den 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också att löpande ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här:https://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN