movium.slu.se

Partnerskap

NYA PARTNERSKAPSPROJEKT BEVILJADE

Publicerad 18 april 2019

Vårens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

 

Huvudstudie

Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster

Detta projekt ska ge förvaltare av urbana träd bättre beslutsstöd och därigenom säkra långsiktiga leveranser av ekosystemtjänster, vilket utgör grunden för en hållbar stadsutveckling. Beslutsstödet baseras på datorprogrammet i-Tree Eco och data från trädinventeringar som genomförs i de medverkande svenska städerna. i-Tree Eco används för att göra beräkningar av de ekosystemtjänster som träd bidrar med. Detta inkluderar en ekonomisk värdering av de ekosystemtjänster som går att ekonomiskt värdera (exempelvis minskad dagvattenmängd) och en kvantifiering av de ekosystemtjänster som ännu inte går att ekonomiskt värdera (exempelvis biologiska värden och hälsoaspekter). Det insamlade inventeringsmaterialet och datorprogrammet används för att modellera hur ekosystemtjänsterna förändras utifrån olika relevanta scenarier.

 

Dessa scenarier är projektets kärna och där projektets vetenskapliga tyngd ligger. De olika scenarierna är:

- att allvarliga skadegörare angriper vissa trädarter

- att klimatförändringar gör att tillväxten hos vissa trädarter begränsas.

- att den ökade förtätningen minskar mängden träd.

 

Det är i nuläget svårt att förstå hur dessa scenarier kommer påverka leveransen av ekosystemtjänster på stadsnivå. Resultaten kommer att användas för att rangordna och ta fram strategier för hur olika insatser behöver göras, bland annat nyplantering av resistenta arter, artval för det framtida klimatet samt skydd och nyplantering av träd vid förtätning.

 

Partners är: A Ohlsson Sjöberg, Borlänge Energi, Borås kommun, Bostads AB Poseidon, Dani Mladoniczky, Eskilstuna kommun, Familjebostäder, FSK, Göteborg stad, Halmstad kommun, Hässleholm kommun, Kristianstad kommun, Luleå kommun, Malmö stad, Norwegian Institute for Nature Research, Skövde kommun, Stockholms stads Trafikkontor, Stockholmshem, Trädföreningen, Umeå kommun, Uppsala kommun, Uppsala kyrkogårdsförvaltning, Ystad kommun

Projektet leds av Johanna Deak Sjöman, Institutionen för landskap, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 700 000 kr.

 

Aktiviteter

 

Utställning

Utställning LEK! Former för en lekande stad

Utställningen LEK! tar avstamp i kopplingen mellan lek och form. Den planeras innehålla interaktiva delar såväl som rumsliga upplevelser och teoretiska fördjupningsdelar. Barn och vuxna skall få ut lika mycket av utställningen, och gärna vilja komma tillbaka. Utställningen arrangeras och kureras av Form Design Center. Vernissage planeras till den 30 augusti 2019, och utställningen är öppen till 3 november 2019.

Projektet leds av Lena Jungmark, Tankesmedjan Movium.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Workshop

Indikatorer för hållbar stadsutveckling

Medel söks för att genomföra en heldagsworkshop med inbjudna experter från branschen kopplat till Ekologigruppens utvecklingsarbete kring indikatorer för hållbar samhällsbyggnad. Workshopen kommer att utformas som en inledande aktivitet för att säkerställa en dynamisk process för kontinuerlig vidareutveckling och uppdatering av indikatorerna. Bidraget beviljas med förbehållet att det arrangeras som en partnerskapsträff, dvs med deltagande i planeringen från Movium och öppet för alla partners att delta i.

Projektet leds av Marika Palmér Rivera, Ekologigruppen AB.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här:

http://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN

Sidor