movium.slu.se

Partnerskap

NYA PARTNERSKAPSPROJEKT BEVILJADE

Publicerad 12 november 2018

Höstens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

 

Kunskapssammanställning

Egenskaper och användning av biokol

Egenskaper hos biokol som är av intresse för dess effekter i jord kartläggs genom litteratursökningar och mätbarheten av dessa egenskaper sammanställs i en review artikel. Målet är att dokumentera de egenskaper som är viktiga för biokols förmåga att förbättra en jords möjlighet att försörja en frisk växtlighet. Eventuella typer av biokol ska även identifieras och delas upp enligt sina egenskaper och lämplighet för tillämpningarna stadsplanteringar, fotbollsplaner, känslig markanvändning, lättviktssubstrat (gröna tak och väggar) och regnbäddar. Arbetet kommer att genomföras genom diskussioner online med partners från projektet Rest till bäst samt genom litteratursökningar av vetenskapliga publikationer.

Partners är Uppsala kommun och Lund kommun.

Projektet leds av Ann-Marie Fransson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 264 887 kr.

 

Aktiviteter

 

Kunskapssammanställning

Från hamn till stad: en kunskapsöversikt om hamnomvandling i svenska städer från 1990-tal till idag Aktiviteten är en kunskapsöversikt om hamnomvandlingsprojekt i Sverige från 1990-talet till idag.

Som sådan ska den både skapa överblick över vilka projekt som genomförts, eller pågår, och också vilka erfarenheter som kommuner har vunnit under de tre decennier som hamnomvandling blivit en allt vanligare typ av stadsutveckling. Avsikten är att kunskapsöversikten ska kunna leda till fortsatta, större och bredare, forskningsansökningar kring frågor som kommunerna har haft svårt att lösa eller är vanligt förekommande hinder.

Projektet leds av Caroline Dahl.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Studenttävling

Designtävling

Detta projekt är en designtävling för studenter vid SLU som kommer att genomföras våren 2019. Movium, i samarbete med kyrkogårdsbranschen, står som arrangör. Tävlingen riktar sig främst till studenter vid utbildningarna till landskapsingenjör, landskapsarkitekt och trädgårdsingenjör. Tävlingen bygger på samma koncept som föregående års mycket uppskattade designtävlingar i samarbete med SKKF och Stenindustriförbundet.

Projektet leds av Parvin Mazandarani.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Konferens

Konferens UTE ÄR INNE

Utenavet, vilket Tankesmedjan Movium är del av, äger varumärket Ute är Inne®. Utenavet arrangerar konferensen Ute är inne® 2019 tillsammans med Jönköpings kommun. Aktivitetsansökan är ett konferensbidrag till denna konferens för att säkerställa genomförandet. Tidigare konferenser har pågått i två dagar där minst två tredjedelar av tiden har förlagts utomhus i form av praktiska workshops. Återstående tid har ägnats åt föreläsningar, workshops och reflekterande samtal. Konferensen 2019 har fått titeln ”Ute är Inne: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster”.

Projektet leds av Lena Jungmark.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Komplettering produktionskostnadsbidrag

Utbildningsmaterial Flytt av JÄTTESTORA träd

Detta projekt avser en fjärde film om flytt av jättestora träd (>300 cm). Inspelning görs i samband med projekt Västlänken i Göteborg och klipps ihop under november-december 2018. Ett stort internationellt intresse för att flytta stora träd under de senaste 30-40 åren i kombination med lyckade resultat pekar på att det är angeläget att sammanställa och sprida relevant kunskap exempelvis till planerare, beställare, entreprenörer och bostadsbolag för att minimera risken för att trädflyttningsprojekt misslyckas. Detta gäller särskilt projekt som omfattar flytt av de största träden vilket alltid innebär relativt stora investeringskostnader.

Projektet leds av Petter Åkerblom.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 20 000 kr.

 

Konferens

Konferens: Urban Links 2 Landscape

I Interreg Europe projektet Urban Links 2 Landscape (UL2L) är Kristianstads kommun partner tillsammans med sex andra partners i fem länder. Syftet med UL2L är hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på stadens gröna miljöer och mötet mellan stad och land. Hela UL2L har stadsodling, hälsa och ekosystemtjänster (skugga och vatten) som tema. Den regionala strategi som Kristianstad valt att arbeta med är PBL och hur kommunerna kan jobba med översiktlig planering i relation till lagstiftningen och hållbarhetsfrågorna.

En internationell konferens i mars 2019 har temat planering av stadens gröna kvaliteter och särskilt i mötet mellan stad och land. Utöver deltagandet från partners i UL2L kommer en öppen inbjudan till relevanta aktörer inom samhällsbyggnad i Sverige att gå ut. För att få så hög kvalitet som möjligt gällande föreläsare ansöker vi om medel till detta från Movium partnerskap.

Projektet leds av Per Blomberg.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 20 000 kr.

 

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning: Urban Links 2 Landscape

I Interreg Europe projektet Urban Links 2 Landscape (UL2L) är Kristianstads kommun partner tillsammans med sex andra partners i fem länder. Syftet med UL2L är hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på stadens gröna miljöer och mötet mellan stad och land. Hela UL2L har stadsodling, hälsa och ekosystemtjänster (skugga och vatten) som tema. Den regionala strategi som Kristianstad valt att arbeta med är PBL och hur kommunerna kan jobba med översiktlig planering i relation till lagstiftningen och hållbarhetsfrågorna. Denna ansökan gäller Moviums kommunikation av projektet.

Projektet leds av Harald Klein.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 30 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: http://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN

Sidor