movium.slu.se

Partnerskap

Nya partnerskapsprojekt

Publicerad 31 januari 2023

Höstens ansökningsomgång för att söka projektmedel från Movium Partnerskap är nu avklarad. Beredningsgruppen har sammanträtt och beslut fattats. Fem projekt har blivit beviljade stöd inom Movium Partnerskap:


Begravningsplats för alltid? En studie om hur evig gravfrid tolkas i praktiken.

Gravfrid råder på svenska begravningsplatser, men vad innebär det i praktiken? Kan en plats verkligen vara för evigt? För att minska behovet för ny gravplatsmark kan begravningsverksamheten “återanvända” gravplatser – men hur gör man det utan att riskera brott mot gravfriden? Projektet, som är en förstudie, kommer att belysa vad evig gravfrid innebär och hur det praktiseras, med målet att skriva en större ansökan kring ämnet.


Projektledare: Helena Nordh, Institutionen för Stad och Land

Beviljat från Movium Partnerskap: 80 000 SEK

Partners: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Stockholmskyrkogårdsförvaltning, Stenindustriförbundet, Göteborgs begravningssamfällighet

Övriga medverkande: Sveriges begravningsbyråers förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Fonus, Sveriges kyrkogårdschefer, SLU Tankesmedjan Movium


Vad händer? – konst och tillfällig gestaltning i en riskmiljö för barn och unga

Studien undersöker vilken inverkan platsaktivering med konst och tillfällig arkitektur har på barn och ungas upplevelse och användning av en offentlig plats, öppen drogscen och riskmiljö för barn och unga. Projektet är en förstudie till en forskningsansökan.


Projektledare: Hildegun Varhelyi, Institutionen för Stad och Land

Beviljat från Movium Partnerskap: 275 000 SEK

Partners: Stockholms stad


Kompletterande forskningsanläggningar i projektet Designed plant communities: a strategy for balancing vegetation performance and resource use in the nature-based city

Ansökningen avser komplettering och redigering av upplägget för designade fallstudier kring växtanvändning i urbana regnbäddar (2022–2024) inom ramarna för licentiatfasen av ett doktorandprojekt. Kompletteringen avser tillägg av fältexperiment i Stockholm och på Campus Ultuna, mätutrustning för dessa samt byte till bättre lämpad mätutrustning för samtliga testbäddar.


Projektledare: Ella Uppala, Institutionen för Stad och Land

Beviljat från Movium Partnerskap: 270 100 SEK

Partners: Ramboll Sweden, Uppsala kommun, Stockholms stad


Smart applikation för behovsstyrd skötsel av träd

Projektet syftar till att utveckla behovsstyrd trädskötsel för maximerade ekosystemtjänster, bättre upplevelser av trädbeståndet och att minska miljöbelastning och driftskostnader. Projektet fokuserar på att undersöka möjligheterna att samla redan tillgänglig information om träd och skapa en applikation som kan ge rekommendationer om hur arbetet med trädskötsel kan utföras mer behovsstyrt.


Projektledare: Anders Kristoffersson, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning

Beviljat från Movium Partnerskap: 300 000 SEK

Partners: Husqvarna AB, Malmö Stad


Praxis för miljödeklarationer av markprodukter – bestämning av livslängd och slutbehandlingsalternativ för gatsten, kantsten och hällar av granit.

Detta delprojekt behandlar bestämning av livslängd och slutbehandlingsalternativ för gatsten, kantsten och hällar av granit med målsättningen att upprätta en praxis för hur klimatbelastningen av dessa produkter redovisas i ett livscykelperspektiv.


Projektledare: Arne Nordius, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning

Beviljat från Movium Partnerskap: 110 000 SEK

Partners: Stenforsk ABOm Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.


Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs till den 15 mars (15 februari från 2024) samt till den 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.


Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också att löpande ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.


Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: https://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN

Sidor