movium.slu.se

Partnerskap

DE FÅR EKONOMISKT STÖD

Publicerad 26 april 2022

Vårens ansökningsomgång för att söka projektmedel från Movium Partnerskap är nu avklarad. Beredningsgruppen har sammanträtt och beslut fattats. Fem nya projekt har beviljats stöd.


Huvudstudie:

SOFRA: Planering för SOcial inFRAstruktur på stadsdelsnivå

Partnerskapsprojektet ”SOFRA: Planera för SOcial INFRAstruktur på stadsdelsnivå” tar utgångspunkt i det akuta behovet att stärka det tvärsektoriella arbetet i svenska kommuner för att åstadkomma social hållbarhet. Sociala infrastrukturer har seglat upp på forskningsagendan som ett sätt att begreppsliggöra de platser och sammanhang som möjliggör för människor att träffas och understödja gemenskap och uthålliga mellanmänskliga relationer, frågor som social hållbarhet kretsar kring. Stadsdelen har också identifierats som den geografiska skala social hållbarhet bäst utvärderas och implementeras i.


Utlåtande: Ansökan är stark, angelägen och välformulerad. Frågan kring socialt hållbar stadsplanering är mycket komplex och kräver tvärsektoriellt samarbete, och för att kunna ta sig an Moviums teman ”kampen om staden” och ”den hälsosamma staden” behöver blicken även riktas bortom utemiljö och rumsliga frågor. Vi tror att landskapsarkitekter är väl rustade som processledare och för att beskriva strukturer. Målsättningen om att skapa ett ramverk för att planera för sociala infrastrukturer på stadsdelsnivå är lovande och projektet bör kunna ge uppslag för nya typer av förvaltning av utemiljön, som ju är en viktig del av den sociala infrastrukturen.


Partners är: Helsingborgs stad

Projektet leds av Lina Berglund-Snodgrass, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 765 630 SEK.


Förstudie:

Grön infrastrukturplanering i Skåne – i vilken utsträckning implementeras planer?

Partnerskapsprojektet kommer att undersöka grön infrastrukturplanering och implementering i Skåne. Fokus ligger på gröna stråk, blågröna stråk eller gröna/blågröna nätverk, det vill säga linjära element som främst består av någon form av vegetation. Vi kommer att undersöka grön infrastrukturplanering gällande denna form av grönstruktur i urbana, peri-urbana och rurala områden. Skalan är den som används i kommunala och regionala grönstrukturprogram, översiktsplaner et cetera, det vill säga en översiktlig och inte en detaljerad nivå.


Utlåtande: Att planeringen för grön infrastruktur faktiskt fungerar är en nyckelfråga för hållbar utveckling. Ansökan har en relevant och tydligt formulerad frågeställning kring glappet mellan regionala och kommunala planeringsskalor, och vad som faktiskt genomförs gällande grön infrastruktur. Sökanden uppmuntras att inkludera olika förvaltningar i studien samt att fortsätta utveckla metodiken och inkludera fler parter efter förstudien.


Partners är: Region Skåne och Helsingborgs stad

Projektet leds av Christine Haaland, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 150 000 SEK.


Huvudstudie:

Designed plant communities: a strategy for balancing vegetation performance and resource use in the nature-based city

Ansökan avser framtagande, uppföljning, analys och dokumentation av fältexperiment kring växtanvändning i urbana regnbäddar inom ramarna för licentiatfasen av ett doktorandprojekt. Fältexperimentet består av design, anläggning och uppföljning av testbäddar. Det syftar till att utvärdera ”designed plant communities” som en strategi för växtanvändning i urbana naturbaserade lösningar för dagvattenhantering, där leveransen av estetiska och ekologiska värden (biodiversitet) kombineras med rimliga skötselkostnader.


Utlåtande: Projektet är relevant för både akademi och bransch då den trots sitt smala fokus också är bred (växt, design, förvaltning). Etableringsframgång och skötsel av vegetation i regnbäddar är viktigt för att de ska vara funktionella, ekonomiska och estetiska. Sökanden uppmuntras att definiera begrepp och att inkomma med fler ansökningar som inkluderar testbäddar som är utspridda över landet.


Partners är: Ramboll Sverige och Uppsala kommun

Projektet leds av Ella Uppala, Institutionen för stad och land, SLU

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 220 520 SEK.


Förstudie:

Estetisk hållbarhet – ett pilotprojekt

Forskningsprojektet ”Estetisk hållbarhet – ett pilotprojekt” är ett utforskande projekt som i ett samspel mellan praktik och akademi undersöker begreppet ”estetisk hållbarhet” för att förstå hur det skulle kunna berika hållbarhetsdebatten och i förlängningen skapa mer hållbara miljöer.


Utlåtande: Ansökan är välformulerad och ett teoretiskt projekt kring estetisk hållbarhet är spännande och relevant då det behövs fler motiv för att kunna värdera och få gehör för estetikens egenvärde, inte minst i relation till andra hållbarhetsdimensioner. Aktörskonstellationen är intressant, och viljan att fortsätta med större projekt med koppling till New European Bauhaus och Politik för gestaltad livsmiljö är lovvärd.


Partners är: Uppsala kommun, Landskapslaget AB, NordR

Projektet leds av Vera Vicenzotti, Institutionen för stad och land, SLU

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 300 000 SEK.


Huvudstudie:

Hållbar perennanvändning i svåra urbana växtförhållanden

Svåra växtförhållanden med långa torkperioder, återkommande skyfall, saltpåverkan och värme-ö-effekt är något som präglar stadens ståndort i allt högre grad i urbaniseringens och klimatförändringarnas spår. Detta projekt kommer att bidra till kunskapsutvecklingen inom växtgruppen perenner, som genom sin rika variation i uttryck och föränderlighet över årstiderna uppskattas av många. Inom ramen för doktorandprojekt kommer ett antal testbäddar att anläggas och vi söker här medel för att utveckla 3-4 testbäddar på Akademiska hus campus områden (förslagsvis Ultuna, Lund, Göteborg).


Utlåtande: Forskning kring perennmixar med höga visuella och ekologiska värden i kombination med mycket låga skötselkrav bedöms ha stor generell nytta, inte minst för att hitta hållbara lösningar för platser med svåra odlingslägen och för små kommuner som saknar stor växtkompetens. Syfte och frågeställningar är relevanta och aktuella i en tid när allt fler återigen vill satsa på perenner igen. Det är viktigt att få en geografisk spridning av testbäddarna för att säkerställa att mixerna fungerar i olika delar av landet.


Partners är: Bara Mineraler, Akademiska Hus AB

Projektet leds av Karin Svensson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 319 000 SEK.


Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.


Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs till den 15 mars samt till den 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.


Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också att löpande ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshoppar.


Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: https://www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN

Sidor