Nyhet

Två pristagare på årets FSS-kongress

Publicerad 8 september 2011

Vid den årliga konferensen och årsmötet för FSS, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, som gick av stapeln 24 till 26 augusti i Lund, delades enligt tradition föreningens Dalecarlica- och kommunpris ut. Dalecarlicapriset tilldelades i år Roland Gustavsson, professor vid SLU i Alnarp, och kommunpriset mottogs av Gunnar Ericson, tidigare stadsträdgårdsmästare i Malmö stad. 

 

Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson.

 

 

Årets kommunpris

 

Årets kommunpris, som tilldelas en kommun som förtjänar speciell uppmärksamhet, gick i år till Malmö stad och den nu pensionerade stadsträdgårdsmästaren Gunnar Ericson.

 

 

Efterträdaren, landskapsarkitekten Ola Melin, har tidigare varit chef för Sofiero och Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg, och fakultetsdirektör och odlingschef på SLU i Alnarp.

 

 

Juryns motivering lyder:

 

 

”Malmö stad har tagit sig an rollen som utvecklare av stadens offentliga rum, ett viktigt led i stadens omvandling från industristad till kosmopolitisk kunskapsstad. Malmös parker, gator och torg visar idag upp en inspirerande mångfald. Kollegor från andra kommuner, både nationellt och internationellt, har i Malmö alltid något nytt att influeras av.

 

 

Här finns spjutspetsområden i allt från dagvattenhantering, blomsterutsmyckningar, lek och konst till beläggningar och driftsfrågor. Det dagliga livet på gatorna och torgen förgylls av gatumusiker eller olika arrangemang och invigningar. Det finns ett pärlband av upplevelser som utvecklats av och på gatukontoret där stadsträdgårdsmästare

 

 

Gunnar Ericson varit en ambassadör för stadens vardagsrum. Medborgarna har satts i fokus på många plan. Han tillsammans med övriga politiker och tjänstemän hedras med detta pris för sitt arbete med staden som mötesplats.”

Professor Roland Gustavsson.

 

 

 

Årets Dalecarlicapris

 

Årets Dalecarlicapris tilldelas Roland Gustavsson, professor i vegetationsbyggnad, Landskapsutveckling, SLU i Alnarp.

 

 

”Roland Gustavsson har i över tre decennier forskat och undervisat i skogars uppbyggnad och utveckling och har med åren samlat på sig en gedigen kunskap inom sitt forskningsområde. Dessa kunskaper har han på ett mycket kreativt sätt använt för utveckling av nya gestaltningskoncept och skötselmetoder för park- och naturmark.

 

 

Roland Gustavsson har med sin gärning visat hur en medveten gestaltning och skötsel av skogsbestånd kan tillföra nya naturupplevelser i staden och dess närmiljö både i Sverige och utomlands.

 

 

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ett mycket värde- fullt bidrag till planering, anläggning och skötsel av stadens utemiljö och kommunal parkverksamhet.”

 

Text: Karin Andersson, Movium
Foto: Per Blomberg, Lunds kommun

Sidor