movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Nyhet

Tio tips för grönplanen

Publicerad 16 november 2017

– eller hur grönplanen kan vara en brygga mellan övergripande strategi och vardaglig skötsel!

 

Ekosystemtjänstplan, hållbarhetsplan, parkprogram, grönplan, mötesplatsprogram, blå- och grönstrukturstrategi, klimatomställningsplan, klimatanpassningsstrategi, naturvårdsplan, viltvårdsplan, plan för biologisk mångfald. Floran av planer, program eller strategier för tillvaratagandet och utvecklingen av kommuners och regioners gröna värden är rik, men hur skapar man en användbar helhet av alla de olika planer och program som florerar? Kan det relativt nya begreppet ekosystemtjänster vara en väg för att tydliggöra och konkretisera gröna värden i en grönplan, och hur kan sociala frågor som hälsa, rättvisa och tillgänglighet inkluderas i arbetet med grönplaner?

 

Dessa frågor var utgångspunkter när Movium tillsammans med Täby kommun bjöd in till tankesmedja i början av oktober 2017. Vid tankesmedjan presenterades några kommuners aktuella arbeten med grönplaner och råd och tips kring metodik lämnades från Boverket. Vid en efterföljande workshop arbetade deltagarna med att diskutera fram svar på de frågor som ställdes inför tankesmedjan. De tio råd som vaskades fram som mest betydelsefulla framgår nedan.

 

De stora dragen

Generella aspekter som kom fram under tankesmedjan var att grönplanen är både ett viktigt arbete och dokument, men att det är svårt att finna rätt nivå för innehållet. Grönplanen är på sitt sätt klämd mellan en övergripande och strategisk nivå och en mer pragmatisk och praktisk vardag. Ett mer konstruktivt sätt att se på detta är klart att se grönplanen som en brygga mellan den översiktliga planeringen och vardagens skötselfrågor. Betraktad så, får den också en strategisk roll som kan tillmäta den ökad betydelse.

 

Tankesmedjan i Täby identifierade också att koncept som ekosystemtjänster, även om de inledningsvis är svåra att begripliggöra, kan hjälpa till att argumentera för det grönas värde. Likaså kan ekosystemtjänster bidra med att konkretisera vilka åtgärder som ska prioriteras för en förbättrad situation. Eskilstuna kommun visade goda exempel på det sistnämnda. I fråga om att inkludera sociala frågor såsom hälsa, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet så tyckte deltagarna att det är svårt, men viktigt. Tipsen och idéerna för just den frågan var många och behandlade allt från dialogmodeller och samverkan med nya aktörer till att säkerställa att miljöer fungerar för olika grupper och årstider.

 

Tio råd på vägen

1. Det politiska stödet/förankringen är avgörande. Stor fördel om det finns ett övergripande politiskt mål om att kommunen ska vara ”grön”.

2. Koppla gröna värden till något som främjar attraktivitet och underlättar marknadsföring av kommunen.

3. Koppla gröna värden till hälsa.

4. Skapa en gemensam bild inom kommunen av vilka planer som ska tas fram och hur de ska förhålla sig till varandra. Tydlig hierarki mellan olika planer är en fördel.

5. Samarbeta! Med olika förvaltningar, andra kommuner och myndigheter.

6. För dialog med brukare/invånare och föreningar i kommunen. Bättre resultat om man hanterar olika grupper var för sig och utifrån sina förutsättningar.

7. Gör en sociotopskartering.

8. Förklara begreppet ekosystemtjänster för ökad förståelse, och använd det som ett sätt att betona mångfunktionalitet. Glöm inte att det krävs sektorsövergripande arbete.

9. Synsätt som ekosystemtjänster hjälper till att argumentera värde och konkretisera åtgärd.

10. Använd modern teknik och håll ordning på GIS-data!

HARALD KLEIN & CAROLINE DAHL

Sidor