movium.slu.se

Foto: Nina Brunndahl Warnolf

Nyhet
Nätverksträff Stadsutveckling 15 november 2012

Tätt och tryggt

Publicerad 10 december 2012

Den 15 november bjöd Movium Partnerskaps nätverk Stadsutveckling in till Stadsutvecklingsträff på temat tätt och tryggt. Under dagen presenterades en rad pågående forskningsprojekt från SLU som från olika infallsvinklar behandlar urban förtätning och trygghet i det offentliga rummet.

 

Förtätning är tidens rådande stadsbyggnadsprincip. Men vilka frågor måste planerare och beslutsfattare ställa för att få användbara svar? Är de stadsbyggnadsbegrepp som finns idag tillräckliga för att beskriva framtidens stad eller kommer det att behövas helt nya? Är det givet att förtätning ska ske med byggnader eller kan man förtäta även genom aktiviteter? Är tätare städer en nödvändighet för att bevara värdefull åkermark? Och kommer en tätare stad ge den ökade känsla av trygghet planerare hoppas på?

 

Projekten som redovisades under dagen tittar på alla dessa frågor. Än har de pågående forskningsprojekten inga färdiga svar men presentationerna inbjöd till givande samtal om förtätningens möjligheter och problem. Flera av projekten kommer att färdigställas under våren, så håll utkik!

 

Caroline Dahl, koordinator för nätverket Stadsutveckling, sammanfattade dagens föreläsningar och samtal med att låna tre begrepp från Carola Wingrens presentation – förlopp, handlingar och värden.

 

Förlopp för att många av dagens forskningsprojekt visat på vikten av att se hela processer från planering till gestaltning och förvaltning. Det är tydligt att alla aktörer måste vara medvetna om hela processen och att varje beslut måste sträva efter ett hållbart byggande. Att se hela förloppet handlar också om att vi behöver komma bort från det stuprörstänkande som fortfarande finns kvar i många organisationer.

 

Handlingar för att planerare och forskare gärna vill och har stort fokus på att medborgarna ska handla och agera i det offentliga rummet. Att just delaktigheten är viktig för den framtida staden är tydligt i många pågående stadsutvecklingsprojekt. Dock verkar det svårt att hitta andra konkreta exempel på detta än stadsodling. Vi tycks också tillmäta möten en stor betydelse, men det verkar svårare att beskriva vad dessa möten ska vara och vad de konkret ska leda till.

 

Värden för att det finns ett behov att värdera och kategorisera. Det finns många olika metoder för att göra detta när det kommer till markanvändning i städer och det finns nog skäl att alltid använda sig av mer än en metod. Tillsammans kan metoderna ge en bred bild av staden och visa vilka steg vi faktiskt håller på att ta. De blir då en analys som hjälper planerare, medborgare och beslutsfattare att bättre förstå vad som görs just nu och på så vis även en möjlighet att ta med sig den kunskapen in i framtiden. 

Karin Andersson

Sidor