Nyhet
Betänkande (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Tankesmedjan Moviums sammanfattande synpunkter och ställningstaganden

Publicerad 8 april 2016

 

Movium instämmer med synsättet att arkitektur, form och design har stor betydelse för människors livsmiljö och en hållbar utveckling. För att ge de bästa förutsättningarna för arkitektur, form och design att verka menar Movium att det behövs övergripande visioner och mål, strukturer för hur dessa konkretiseras på lokal nivå, kunskapsutveckling genom både forskning och folkbildning samt en öppenhet för innovation och experiment.

 

Movium anser att betänkandet i hög grad innehåller förslag för att skapa goda förutsättningar, men att vissa perspektiv bör lyftas fram tydligare i ett arbete inför en proposition. Nedan redogör vi för våra sammanfattande synpunkter och ställningstaganden. Vissa av dessa utvecklas på följande sidor, med hänvisning till respektive kapitel i betänkandet, när så är relevant.

 

• Movium anser att betänkandet har en för snäv syn på arkitektur, form och design om betänkandet ska adressera hela den gestaltade livsmiljön. Den levande gestaltade livsmiljön har fått en nästan osynlig behandling trots den betydelse som stadsgrönskan har både för sina estetiska/arkitektoniska upplevelsevärden och i sin roll som ekosystemtjänst.

 

• Intrycket av betänkandet är att arkitektur, form och design i huvudsak hanteras som ”ting”. På Movium upplever vi att samtida diskurser har ett annat fokus, nämligen att själva processen är produkten. Det innebär att ett designperspektiv på en gestaltad livsmiljö snarare handlar om hur en sådan åstadkoms och hur vi ställer frågorna om framtiden, än att definiera vad problemet och lösningen är. Vi på Movium menar att det snarare är en metod för att arbeta med en gestaltad livsmiljö som behövs, än utökade organisationer som betänkandet i hög grad föreslår.

 

• Movium anser att betänkandet kunde ha en starkare koppling mellan identifierade utmaningar och föreslagna mål, vilket också bättre skulle göra målen till ”riktningsgivare och katalysatorer”. Dessutom saknas flera utmaningar som Movium anser är relevanta för en gestaltad livsmiljö, se nedan.

 

• Movium anser att betänkandet har ett för starkt fokus på en statlig nivå när mycket av det faktiska arbetet med en gestaltad livsmiljö sker på regional, lokala eller kommunal nivå. Vidare har betänkandet i för liten utsträckning beaktat de icke-offentliga aktörerna inom området.

 

• Movium kan i nuläget inte ta ställning till förslaget om en ny myndighet då vi anser att fördelarna och konsekvenserna med att instifta en sådan myndighet, istället för att utveckla redan existerande, inte är tillräckligt belyst.

 

• Movium stöttar förslaget om att regionala aktörer får ett tydligare uppdrag som mötesplats.

 

• Movium stöttar förslaget att inrätta en fond för stöd till utvecklingsinsatser inom arkitektur, form och design.

 

Movium avslutar yttrandet med att påpeka att man tycker att mer forskning och kunskapsutveckling krävs kring processerna i stadsutvecklingsarbetet, medborgarmedverkan samt metoder som ökar förståelsen för barns sätt att uttrycka sig och leva.


CAROLINE DAHL
Verksamhetsledare Tankesmedjan Movium

Sidor