movium.slu.se

Olika aktörer måste samverka för att skapa en utemiljö som fungerar på barns villkor. Foto: Lunds Waldorfskola

Nyhet

Samverka över förvaltningsgränser strategi för grönare skolgårdar

Publicerad 10 december 2013

I Lund finns Samverkansgruppen för Lunds skol- och förskolegårdar som bildades 2003 med uppgift att hålla dialogen levande mellan olika aktörer som är involverade i utemiljön. Gruppen består av representanter för barn- och skolförvaltningarna (inklusive Naturskolan), serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen.

 

Drivkraften är att etablera och utveckla samsyn på utomhusmiljön i skola och förskola. Samverkansgruppen arbetar för att närmiljöns befintliga kvaliteter och potential kan växa fram i dialog mellan skolans ledning och personal, planerare, föräldrar och leverantörer av lekutrustning. En sådan samsyn måste bygga på insikter om vad utmaningar innebär för barns lek, lärande, motoriska och psykosociala utveckling.

Första steget

 

Detta är ett första steg mot en bra utomhusmiljö för barnen. De olika aktörerna behöver mötas och lära av varandra. Hur ska den ena eller andra veta vad som är viktigt att ha kvar eller ta bort om dialogen saknas? Vad är farligt? Vad är utmanande och erbjuder chanstagande – lite riskfyllt men aldrig farligt? Vad behöver göras lokalt för barnets bästa?

 

Samverkansgruppen har bland annat tagit fram ett förvaltningsövergripande förslag till måldokument för kommunens skol- och förskolegårdar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppmanat samtliga berörda förvaltningar att arbeta efter denna, som innebär att en skol- och förskolegård ska vara:

 

– en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön.

– en plats som går att påverka.

– en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov.

– en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt.

– en tillgång för stadsdelen.

– en plats med biologisk mångfald.

– en säker och hälsosam plats.

 

Läs mer om Toronto

 

Både Naturskolan i Lund och Movium sitter i styrelsen för det globala nätverket International School Grounds Alliance, ISGA. Lunds kommun bjöds in att presentera sitt skolgårdsutvecklingsarbete på ISGA:s internationella skolgårdskonferens i Toronto den 22-25 september 2013. Att engagera sig i ISGA ger goda möjligheter att hålla dialogen levande mellan olika aktörer runt om i världen som på olika sätt är intresserade och involverade i arbetet för att förbättra utemiljön på skol- och förskolegårdar.

 

Detta är en av flera artiklar där Naturskolan rapporterar från ISGA:s internationella skolgårdskonferens som hölls i Toronto i höst. Läs fler artiklar här:

 

Skolgårdar blir stadsodling

Gränslöst samarbete motorn i global skolgårdsutveckling

Att leva är att utmana sig själv

Lärarhögskolor vill undervisa i utomhuspedagogik

Bedöm lekredskapen utifrån hur barnen leker

Eva Persson
naturskolepedagog, Naturskolan i Lund

Sidor