movium.slu.se

Nyhet

Nya partnerskapsprojekt beviljade

Publicerad 18 april 2017

Vårens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

 

Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster

Detta projekt kommer med hjälp av i-Tree att värdera de ekosystemtjänster som skapas av träd i offentliga miljöer i Sverige. Projektet kommer ta fram en modell för hur framtida ekosystemtjänster påverkas av olika scenario och hur negativa effekter kan reduceras genom exempelvis förändringar i vilka trädarter som planteras och hur skötseln av dessa och äldre träd bedrivs. Syftet är att skapa ökad förståelse för trädens ekosystemtjänster och att skapa ett bättre planeringsunderlag, vilket möjliggör ett långsiktigt förvaltande av trädbestånd.

Partners är Bostads AB Poseidon, Eskilstuna kommun, Familjebostäder i Göteborg AB, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Göteborgs stad, Halmstad kommun, Kristianstad kommun, Luleå kommun, Malmö stad, Stockholms stad, Stockholmshem AB, Svenska Trädföreningen, Umeå kommun och Uppsala kommun.

Projektet leds av Tobias Emilsson och Thomas B Randrup.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 500 000 kr.

 

Utvärdering av metod för värdering av ekosystemtjänster

Syftet med forskningsprojektet är att se hur den metod som utvecklats inom ramen för ett forskningsprojekt i Göteborg kan appliceras i två andra kontexter och därmed bidra till att göra metoden mer applicerbar för praktiken. Det övergripande målet är att bidra till att utveckling av en metod för värdering av ekosystemtjänster från urban grönska som kan appliceras i olika typer av kontext och även i ett proaktivt arbete med förtätning. Dessutom har projektet som mål att få en ökad kunskap kring vad för kulturella ekosystemtjänster som fås från informella grönområden och anlagd grönska (som gröna tak och väggar) och i vilken mån de kan förklaras med Leaf Area Index.

Partners är Eslövs kommun och Malmö stad.

Projektet leds av Åsa Ode Sang.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 300 000 kr.

 

Biotopdiversitet och variation hos konstruerad grön infrastruktur i Malmö

Projektet ska studera biotopdiversiteten i Västra hamnen och Augustenborg i Malmö kopplat till BiodiverCity, ett projekt ämnat att öka biodiversiteten i stadsmiljö. Genom att grundligt utvärdera biotop- och artdiversiteten får vi underlag att identifiera de åtgärder som varit mest effektiva och investeringar kan göras på ett klokt sätt i framtiden. Projektet ska skapa en bättre grund för att beslut ska kunna tas på ett klokt sätt och så att säkerheten i resultaten blir de efterfrågade.

Partners är Malmö stad och MKB Fastighets AB.

Projektet leds av Ann-Mari Fransson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 300 000 kr.

 

Place and process rethought: Learning outcomes from the Rivercity, Gothenburg.

Studien har som syfte att belysa och utvärdera de processer och arbetsmetoder som har utvecklats i Frihamnen kring relationen mellan platsbyggnad och fysisk planering samt att relatera dem till andra områden i Älvstaden som är under förändring, liksom andra internationella exempel. Den övergripande målsättningen är att identifiera rådande konventioner inom planering, exploatering och urban form, samt bidra med ny kunskap om hur sådana konventioner kan utmanas.

Partners är Göteborgs stad och Älvstranden Utvecklings AB.

Projektet leds av Caroline Dahl.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 100 000 kr.

 

Geografisk analys av barns utemiljö som underlag för planering och förvaltning

Syftet med förstudien är att undersöka hur den information om barns utemiljö som Eskilstuna samlat in, kan bearbetas och visualiseras på ett sätt som är användbart för planerare och förvaltare. Vi förväntar oss att få kunskap om de hinder och möjligheter som kan finnas i praktiken för att denna typ av information ska kunna bli tillgänglig och relevant i kommunal planering och förvaltning av barns utemiljö.

Partner är Eskilstuna kommun.

Projektet leds av Kerstin Nordin.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 150 000 kr.

 

Aktiviteter

 

Workshop/förstudie:

Pocket-labb Lomma

Projektet vill utveckla en smal grön korridor mellan Alnarps campus och Lomma centrum till ett visionärt laboratorium för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling kring biodiversitet och ekosystemtjänster i urban miljö. Ambitionen är också att utveckla höga upplevelsevärden. Det primära syftet är att vinna kunskap om hur biodiversitet och ekosystemtjänster kan utvecklas och förmedlas till barn, unga och vuxna, speciellt inom och för en lokal kontext, men även med en mera generell tillämpbarhet.

Partner är Lomma kommun.

Aktiviteten leds av Allan Gunnarsson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Förstudie

FÖRVALTNING GENOM EKOSYSTEMTJÄNSTER - Att överbrygga institutionella och sociala gränser i planering och förvaltning av ekosystemtjänster i förtätningsområden

Kvarngärdets grönytor minskar i samband med att området förtätas samtidigt som antalet invånare med behov av gemensamma ytor ökar. Målet är att utveckla ett förhållningssätt för hur samverkan och förvaltning med förankring i den specifika platsen förstärker och utvecklar platsens ekosystemtjänster.

Partners är Uppsala kyrkogårdsförvaltning, Uppsala kommun, Ramböll Sverige AB och Uppsalahem AB.

Aktiviteten leds av Fredrik Eriksson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Workshop

Flytta stora träd

Syftet med workshopen är att fånga upp viktiga och branschnära kunskaper om varför flytta stora träd, och när det är mest motiverat. På workshopen vill vi diskutera detta utifrån olika synvinklar, däribland ekonomiska motiv, biologisk mångfald och kulturella värden/bevarande av stadsbild. Målet är att finna samsyn bland aktörer i branschen och lägga grunden till ett partnerskapsprojekt för ansökan hösten 2017.

Aktiviteten leds av Petter Åkerblom och Örjan Stål.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 40 000 kr.

 

Framtidsverkstad

Begravningsverksamhetens utmaningar

Syftet med denna framtidsverkstad är att samla representanter från kyrkogårdsförvaltningar av olika storlek och i olika delar av landet tillsammans och skapa möjlighet att diskutera framtidsfrågor utifrån respektive förvaltnings perspektiv. Tillsammans ska dessa branschföreträdare öppna upp för att kunna möta utmaningar i en föränderlig framtid. Det primära målet är att ringa in och formulera ett för kyrkogårdsbranschen antal viktiga framtidsutmaningar samt hitta förslag på hur dessa frågor vidare ska behandlas.

Aktiviteten leds av Katarina Evenseth och Helene Båtshake.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: http://www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor