movium.slu.se

Nyhet

NYA PARTNERSKAPSPROJEKT BEVILJADE

Publicerad 28 november 2016

Höstens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

 

Branschbeskrivning Utemiljö - uppdatering, fördjupning och förankring

Under 2012/2013 gjordes en beskrivning av hur utemiljöbranschen i Sverige ser ut. Branschbeskrivningen visade att utemiljöbranschen omsätter 22 miljarder kr, omfattar minst 33 000 årsarbeten och kanske 50 000 verksamma personer, och består av 40 000 olika aktörer (kommuner, entreprenörer, kyrkogårdsförvaltningar, bostads- och fastighetsbolag, konsulter etc.). Behovet är stort av att uppdatera och fördjupa beskrivningen från 2012/13, utveckla metodiken, kvalitetssäkra uppgifterna och söka fler och mer tillförlitliga källor. Det materialet behövs för att uppfylla det överordnade syftet med projektet som är att förtydliga och förstärka utemiljöbranschen så att den kan utvecklas och göras synlig i samhällsbyggandet i Sverige. Detta blir särskilt viktigt där utemiljöverksamheten endast utgör en begränsad del i relation till exempelvis byggbranschen eller fastighetsbranschen.

Partner är Bostads AB Poseidon, Svensk Markservice, Malmö stad, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och WSP och projektet leds av Bengt Persson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 300 000 kr.

 

Gröna tak - en bra biotop för insekter?

Inom detta projekt ska gröna tak undersökas gällande förekomst av insekter (främst pollinerande insekter så som humlor och bin, men också andra insektgrupper såsom fjärilar) med hjälp av webkamera. Gröna tak är multifunktionella och absorberar/fördröjer nederbörden, värmereglerar, ger estetiska mervärden, samt främjar biologisk mångfald. Genom att jämföra förekomsten av insekter i relation till takens egenskaper (höjd, vegetation, art och mängden blommande växter) kan projektet bidra med kunskap för att optimera gröna takprodukter som kan främja insekter så som pollinatörer.

Partner är Malmö stad och Scandivanvian Green Roof Institute och projektet leds av Christine Haaland.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 136 000 kr.

 

Hälsofrämjande utemiljö - koncept och modeller för att främja designprocesser

Avsikten med detta projekt är att utveckla kunskap om designprocesser för utvecklingen av hälsofrämjande utemiljöer för människor i allmänhet och för personer med särskilda behov. Fokus ligger på vidareutvecklingen av QET (Quality Evaluation Tool), ett verktyg avsett att stödja evidensbaserade designprocesser för utemiljö (Bengtsson & Grahn, 2014). Projektet tar avstamp i erfarenheterna från Alnarps Rehabiliteringsträdgård och Hälsoträdgården i Kristianstad. Avsikten är att omsätta kunskapen om evidensbaserade designprocesser till fyra andra sammanhang:

- Hälsopark i Täby kommun.

- Grönstrukturplan för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

- Grönstrukturplan för Nya sjukhusområdet Malmö.

- Takterrass vid Minneskliniken i Malmö, SUS/Region Skåne.

Partner är Täby kommun, Region Jönköpings Län och Region Skåne och projektet leds av Anna Bengtsson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 750 000 kr.

 

Kunskapsutveckling kring buskar för offentliga miljöer

Bland Sveriges plantskolor utgör produktion och försäljning av buskar en stor andel av den totala produktionen. Även i användarled - designers, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsanläggare - utgör buskar en mycket stor andel av det växtmaterial man använder. Trots att buskar utgör en substantiell del av det växtmaterial som vi använder för offentliga planteringar är andelen publikationer med tydlig vägledning om deras krav och tolerans för olika växtförhållanden mycket begränsade. Syftet med detta projekt är att skapa en kunskapsgrund och en vägledning kring en stor andel buskar med stor potential för offentliga planteringar i Sverige och norra Europa, där deras tolerans för urbana miljöer utvärderas.

Partner är E-planta och projektet leds av Henrik Sjöman.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 450 000 kr.

 

Urbana löpspår

Bristen på vardagsmotion är ett samhällsproblem. Den fysiska planeringen av våra städer och den yttre miljön spelar en stor roll i sammanhanget: vi måste skapa fler miljöer som underlättar, och inspirerar till motion. Motionslöpning är, vid sidan av promenader, den vanligaste motionsformen: trots det visar våra studier av kommunernas strategier på mycket få ansatser för att underlätta för löpare i staden. Ett avgörande skäl till detta är bristen på kunskap och på förebilder. Att undersöka fenomenet urbana löpspår öppnar möjligheter för praktiker och forskare att lära av varandra samt få en god kunskapsöverblick och ta del av goda exempel beträffande urbana löpspår.

Partner är Lunds kommun, Malmö stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad och projektet leds av Mattias Qviström.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 500 000 kr.

 

Aktiviteter

 

Workshop:

Funktionell Täthet - en workshop med forskare, kommunala planerare, konsulter och byggföretag om hur förtätar vi staden så att vi kan balansera legitima krav på effektiv markanvändning och legitima krav på ett gott stadsliv?

Aktiviteten leds av Per Berg.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Kunskapssammanställning:

Ekologiska funktioner och värden hos öppna dagvattenanläggningar - målet är att ge en skriftlig överblick på vilka ekologiska funktioner och värden som man kan förvänta sig när man anlägger öppna dagvattendammar samt att undersöka forskningsläget rörande skötsel och utveckling av dessa anläggningar. Målet är också att bygga upp samarbete med andra forskare inom området och kommuner som använder sig av öppna dagvattenlösningar.

Aktiviteten leds av Frida Andreasson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 49 000 kr.

 

Konferens:

GREEN SURGE Final Conference - det primära syftet med konferensen är att presentera de många resultat som uppnåtts under det femåriga forskningsprojektet Green Surge. Projektet har ett starkt fokus på praktik och alla resultat kommer att presenteras i en form som är direkt tillämpbar för praktiken.

Aktiviteten leds av Thomas Randrup.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Workshop:

Analysis and synthesis of best practice: Sustainable mobility solutions at trial - mobilitetssystemen har långtgående konsekvenser för konsumtions- och produktionsmönster och är kopplade till ekonomisk tillväxt, miljöskydd och socialt välbefinnande. Denna workshop är ett nätverksmöte för utveckling av nordiska och H2020 forsknings- och innovationsförslag och för att underlätta samarbeten kring mobiltetsforskning bland Moviums partners.

Aktiviteten leds av Nina Vogel.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Tävling för studenter:

NYTT MINNE - återanvändning av gravstenar – syftet är med tävlingen är att belysa en branschaktuell fråga: att återanvända överblivna gravstenar, som finns i massor och annars endast inväntar stenkrossen. Genom att utlysa en tävling engageras studenter, bransch och forskare vid SLU samtidigt som nya lösningar för en aktuell problematik erhålls.

Aktiviteten leds av Parvin Mazandarani.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Aktivitet i samband med dansföreställning:

Wilderness - ett kulturellt möte mellan människa och natur på en parkeringsplats – med målsättningen att dokumentera och analysera och ge svar på frågor som; Vad händer när kulturella och landskapliga praktiker möter varandra? Hur kan en sådan process se ut? Och vad kan vi lära inför framtida liknande projekt?

Aktiviteten leds av Carola Wingren.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter.

 

Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner. Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer här om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: http://www.movium.slu.se/partnerskap

Sidor