Nyhet

Nya partnerskapsprojekt beviljade

Publicerad 15 april 2016

 

Vårens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

 

Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning

Skolgårdar som idag ofta primärt fungerar som rastyta kan utvecklas till platser för undervisning och barns lärande. Till skolgården och skolans närmiljö kan ämnesundervisning förläggas, samtidigt som denna skolgårdsnatur kan få betydelse för barns formella och informella lärande under hela skoldagen, och ofta även efter skoltid. I samarbete med pedagoger i Malmö stad och Pedagogisk inspiration tas nu sikte mot att uppöva en förståelse för hur man kan utveckla skolors undervisningspraktik på skolgårdar i olika typer av bebyggelsemiljö och omgivningar.

Partner är Malmö stad och projektet leds av Fredrika Mårtensson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 250 000 kr.

 

Pildammsbokarnas långsiktiga näringsstatus och vitalitet 2.0

Syftet med projektet är att bidra med kunskap för långsiktigt vitala parkmiljöer i våra städer. Genom att hitta rätt gödslingsregim för träd i parkmark ökar chanserna att träden kommer att kunna utvecklas och bidra med viktiga ekosystemtjänster under lång tid.

Syftet är också att bidra med ny kunskap kring näringsapplikation så att gödsling kan ske på effektivast sätt. Sådan kunskap är viktig för att skapa ett hållbart samhälle där resurserna används på bästa sätt och där förvaltare har möjlighet att väga eventuell ökad arbetsinsats mot resultatförbättringar.

Partner är Malmö stad och projektet leds av Anna Levinsson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 400 000 kr.

 

Från strategi till genomförande av multifunktionella hållbara dagvattenlösningar

Syftet med projektet är att ta fram förslag till former för strategiskt arbete med mångfunktionella hållbara dagvattenlösningar i befintliga stadsmiljöer och arbetsformer för genomförande från idé till idrifttagande.

Projektet ska ta ett helhetsgrepp på processen från strategi till genomförande i syfte att studera och förbättra. Vi kommer att undersöka och formulera förslag till strategier för dagvattenanläggningar i befintliga stadsdelar med speciellt fokus på tillämpning i Lund och Kristianstad. Det ska också leda till förslag på arbetsformer för att omsätta strategier från idé till drift av färdig anläggning. Detta projekt kan ses som ett projekt som genererar ny kunskap på ett översiktligt plan kring hela processen från strategi till implementering av öppna dagvattenlösningar.

Partners är Lunds kommun, Kristianstad kommun och Malmö stad och projektet leds av Anders Kristoffersson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 500 000 kr.

 

 

Aktiviteter

 

Film:

Filmdokumentation av internationell skolgårdskonferens

Syftet är att internationellt sprida kunskap om hur gröna skolgårdsmiljöer kan främja barns hälsa och välbefinnande. Här har Sverige i ett internationellt perspektiv lång och väldokumenterad erfarenhet. Syftet är också att via filmen positionera Tankesmedjan Movium, SLU och Sverige.

Partner är Lunds kommun och aktivitetens genomförande leds av Anders Rasmusson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

  

Seminarium:

Plats för lek - ett heldagsseminarium

Lekplatser och planering för barn i bebyggd miljö i Sverige genomgår sedan några decennier stora förändringar. Lagar och standarder, planeringsideal, attityder till barn och lek samt förutsättningarna för barns vardagsliv påverkar den fysiska miljön och barns möjligheter att leka där. Att se detta i ett större perspektiv tids- och ämnesmässigt är en viktig utgångspunkt för att tillgodose goda utemiljöer för barn idag och framöver. Nu finns för första gången sådan kunskap sammanställd igenom projektet Plats för lek - svenska lekplatser förr och nu och det är angeläget att sprida och diskutera frågorna för att implementera och vidareutveckla den kunskapen. Syftet med seminariet är just att bidra till denna kunskapsspridning och förnyade diskussion.

Aktivitetens genomförande leds av Märit Jansson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Konferens:

Beyond Ism: The Landscape of Landscape Urbanism

Hållbar stadsutveckling har för svensk stadsplanering varit ett ledord det senaste decenniet. Branschen var i Sverige tidigt framme och har exporterat kunnande till bl a Kina. Landskapsarkitekturen har varit en del i detta vilket också bidragit till att landskapsarkitekturen i ständigt ökande omfattning är involverad i både översiktlig planering och detaljplanearbete och därmed påverkar stadsutvecklingen, i Sverige och internationellt.

Den gestaltande landskapsarkitekturen har en tydligare historia i vårt land och vi ser den som en viktig bakgrund till ökat inflytande i såväl planering som markförvaltning. Även inom den akademiska världen är landskapsarkitekturen i Sverige framgångsrik, inom utbildning och forskning. 2008 stod Alnarp värd för ECLAS (European Council of Landscape Architect Schools) årskonferens. Det känns som ett logiskt steg att nu växla upp till en internationell och transdisciplinär konferens, som samlar både forskare och innovativa praktiker till ett forum för avancerade diskussioner kring landskapets och landskapsarkitekturens roll i stadsutvecklingen. Nyckelordet landscape urbanism är valt för att det är etablerat, såväl i akademin som i praktiken, sedan mer än tio år, som ett interdisciplinärt begrepp, överbryggande teori/praktik liksom artefakt/natur och akademi/profession.

Aktivitetens genomförande leds av Gunilla Lindholm.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter.

 

Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner. Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer här om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: http://www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor