movium.slu.se

Bild: SLU

Nyhet

NYA MILJÖANALYSPROJEKT STARTAR

Publicerad 12 maj 2022

Fyra nya projekt beviljas utvecklingsmedel inom ramen för SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö, som koordineras av Movium.


Vid sidan av utbildning och forskning har SLU, som enda svenska universitet, regeringsuppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys genom att samla kunskap om ekosystemen och vår användning av dem, och på så sätt stödja samhället med miljödata, expertkompetens och vetenskapligt grundade råd. Detta görs inom ramen för tolv olika miljöanalysprogram.


Program Bebyggd miljö är det enda miljöanalysprogrammet under LTV-fakulteten. Programmets syfte är att samla in och dela kunskap om det urbana landskapet med fokus på utomhusmiljön i våra tätorter och dess närmaste omgivningar samt sambandet dem emellan.


Elva av tolv miljöanalysprogram hade tidigt i våras en utlysning av projektmedel riktade till forskare vid SLU. Föreslagen inriktning för projekten i utlysningen var: indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen/hållbarhetsmålen, tillgängliggörande och/eller användning av miljöanalysdata, metodutveckling inom miljöanalysen.


Referensgruppen, som består av ledamöter från Boverket, Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten SCB, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet samt Folkhälsomyndigheten har sammanträtt för att bedöma ansökningarna. Efter beslut fattat av Karl Lövrie, prodekan vid LTV-fakulteten, har följande projekt beviljats medel:


Den stadsnära kustens landskapsobservatorium. Metodutveckling för medborgarforskning om natur‐ och landskapsförändringar längs stränder i bebyggd miljö.


Projektledare: Ingrid Sarlöv‐Herlin, Institutionen för landskapsarkitektur planering och förvaltning


Beviljas med: 250 000 SEK


Kommentar: Det finns ett samhällsintresse kring våra kustområden, och det är positivt att öka kunskap och medvetande bland allmänheten med medborgardriven miljöanalys. Projektet kopplar till tidigare foma-projekt, och korrelerar med ett ökat engagemang hos myndigheterna kring Landskapskonventionen.


Framtidens miljöövervakning med sensorteknik: biodiversitet i städer


Projektledare: Marcus Hedblom, Institutionen för Stad och land


Beviljas med: 220 000 SEK


Kommentar: Att utveckla metoder och att generera data kring urban biodiversitet är intressant, samt att projektet knyter an till forskning om hur belysning påverkar faunan.


Svenska lekplatser – kvantitet och kvalitet över tid


Projektledare: Märit Jansson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Beviljas med: 247 000 SEK


Kommentar: Utvecklingen av barns plats i den bebyggda miljön är ett viktigt område inom samhällsplaneringen. Projektet har en tydlig bäring mot miljöanalys och anslaget att påbörja en systematisk uppföljning kring den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av lekplatser är bra.


Monitoring the provision and condition of high‐value restorative outdoor environments with remote sensing and Volunteered Geographic Information


Projektledare: Neil Sang, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Beviljas med: 300 000 SEK


Kommentar: Projektet kombinerar dataset från både kvantitativa och kvalitativa metoder vilket bör kunna ge intressanta resultat som i förlängningen kan stärka utvecklingen inom miljöanalysen – nationellt och på SLU.

HARALD KLEIN

Sidor