movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

Nyhet

Ny vägledning för skola och förskola!

Publicerad 9 november 2018

Boverket har genom den nya arkitekturpolitiken ”Gestaltad livsmiljö” fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny vägledning för förskolans och skolans inomhus- och utomhusmiljöer. Den 17 oktober hölls ett första referensgruppsmöte med berörda myndigheter och organisationer, där vi från Tankesmedjan Movium ombetts att delta eftersom vi har det nationella uppdraget att samordna och sprida kunskap om barns och ungas utemiljöer.

 

Regeringsuppdraget innebär att Boverket ska utarbeta en vägledning till stöd för kommuner och andra huvudmän i hur en kvalitativ, hållbar och tillgänglig fysisk miljö kan gestaltas – såväl utomhus som inomhus. Utbyggnadstakten av nya skolor och förskolor kommer att vara mycket hög under de närmsta åren, samtidigt som kommunerna måste förhålla sig till effekterna av friskolereformen och ett stadsbyggnadsideal där man talar sig varm för den täta staden. Högaktuella frågor är lokaliseringsstrategier för förskolor och skolor, hur behovet av mark för en god utemiljö säkras och hur barns mobilitet kan tillåtas bli en styrande faktor i planeringen.

 

Referensgruppen fick under en intensiv dag ge sina olika perspektiv på vilka hinder som föreligger för en god gestaltning, hur deltagarna önskade att det skulle kunna se ut, och vad vi behöver göra åt det, till synes enkla frågor som rymmer en stor komplexitet.

 

För Boverkets del tar nu ett intensivt utrednings- och skrivarbete vid för att färdigställa behovsanalysen. Arbetet kommer att resultera både i goda exempel och i en ny vägledning som beräknas vara färdig för publicering vid årsskiftet 2019-2020.

LENA JUNGMARK

Sidor